Julkaistu 23.6.2021

Alue 2030 -ohjelma turvaa arjen häiriöttömyyttä Suomessa

Koko maan kattava Alue 2030 -ohjelma tähtää siihen, että huoltovarmuuden kannalta kriittiset alueelliset toiminnot on turvattu pitkäkestoisissa ja vakavissa häiriötilanteissa eri toimijoiden yhteistyössä. Paikkakuntien erityispiirteet huomioiva ohjelma auttaa havaitsemaan ja hallitsemaan huoltovarmuuteen liittyviä riskejä.

‒ Ohjelman toimenpiteillä varmistetaan konkreettisin keinoin arjen häiriöttömyyttä. Esimerkiksi vesi, asuminen ja ruoka ovat ihmisen perimmäisiä tarpeita ja samalla niihin kohdistuvat häiriöt ovat keskeisimpiä huoltovarmuuteen kohdistuvia alueellisia riskejä väestölle. Nämä ovat myös ohjelman keskeisiä teemoja, sanoo Huoltovarmuuskeskuksen perustuotanto-osaston johtaja Jaakko Pekki.

HVK:ssa tänään käynnistetty ohjelma lisää tietoisuutta alueellisesta huoltovarmuustoiminnasta, sen tarpeista ja mahdollisuuksista. Se mahdollistaa paremman yhteyden valtakunnallisen ja alueellisen huoltovarmuustyön välille.

‒ Huoltovarmuutta tulee kehittää kokonaisuutena ja sovittaa eri tasoilla tehtävä työ yhteen. Paikalliset, alueelliset, valtakunnalliset ja kansainväliset huoltovarmuustoimenpiteet täydentävät toisiaan, Pekki korostaa.

 Myymäläverkoston toiminnasta tehdään entistä varmempaa

Alue 2030 -ohjelman alkuvaiheessa aloitetaan toimintavarman päivittäistavarakaupan myymäläverkoston kehittäminen ja syvennetään ymmärrystä alueellisesta huoltovarmuudesta.

Toimintavarma myymäläverkosto -projekti ja sen rinnalla kehitettävä Kansalaisen palvelupiste -konsepti ovat ohjelman ensimmäisiä suuria hankkeita. Ne saavat alkunsa syksyllä 2021 ja niiden toteuttaminen etenee tulevien vuosien aikana. Aiemmin myymäläverkostoa on suunniteltu ja pilotoitu suurten päivittäistavarakauppojen kanssa ja nyt siirrytään toteutukseen ohjelman tukemana.

‒ Toimintavarma myymäläverkosto -projekti varmistaa päivittäistavarahuollon toimivuuden esimerkiksi laajoissa sähkökatkostilanteissa, jotka voisivat lamauttaa kauppojen toiminnan täysin. Toimiva elintarvike- ja ruokahuolto on yksi kriittisimmistä toiminnoista väestölle ja on siksi alueellisen huoltovarmuuden ydinkysymyksiä, kertoo perustuotanto-osaston valmiusasiamies Ville Anttila. 

Kaikki laajat ja huoltovarmuutta vahvistavat ohjelmat ovat nyt käynnissä

Alue 2030 -ohjelma kytkeytyy HVK:n uuteen strategiaan ja ohjelmakokonaisuuteen, johon kuuluvat jo käynnissä olevat Energia 2030, Digitaalinen turvallisuus 2030 ja Logistiikka 2030. Ohjelmatyö perustuu huoltovarmuuden tavoitteista annettuun valtioneuvoston päätökseen ja sillä hallitaan yhteiskunnan sekä talouden suurien murrosten vaikutusta huoltovarmuuteen.

‒ Tänään käynnistetyn Alue 2030:n myötä olemme saaneet ohjelmallisen toiminnan kokonaisuudessaan käyntiin. Ohjelmatyöllä rakennamme tulevaisuuden huoltovarmuutta, kun resursseja suunnataan konkreettisiin kehittämistoimenpiteisiin, kommentoi HVK:n toimitusjohtaja Janne Känkänen.

Alue 2030:n rahoituskehykseksi ohjelman ensimmäiseen vaiheeseen 2021‒2023 on kaavailtu noin kuusi miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan vuoteen 2030 saakka ulottuvan ohjelman rahoituskehykseksi on arvioitu 30 miljoonaa euroa.

Alue 2030:sta ja muista ohjelmista päivittyy tietoa HVK:n verkkosivuille.