Julkaistu 05.11.2019

ALUEELLINEN JÄÄTYVÄ 2019 -harjoitus

Viranomaiset ja yritykset testaavat yhteistoimintaa sähkönjakelun vakavassa häiriössä Länsi-Suomessa 6.–7.11.2019

Seinäjoen seudulla harjoitellaan eri tahojen yhteistoimintaa sään aiheuttamassa laajassa ja vakavassa sähkönjakelun häiriössä, joka kohdistuu sekä paikalliseen että valtakunnalliseen sähköverkkoon. JÄÄTYVÄ 2019 -harjoituksen toteutuksesta vastaa Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspooli ja siihen osallistuu laaja-alaisesti alan yrityksiä, viranomaisia ja alueen kuntia. Harjoitus käydään Länsi-Suomen alueella, mutta sähköjä siinä ei todellisuudessa katkaista.

Alueellisen JÄÄTYVÄ 2019 -harjoituksen kohteena on sään aiheuttama laaja-alainen sekä pitkäkestoinen kanta- ja jakeluverkkojen sähkönjakelun häiriö. Tämä lamauttaa pitkäksi aikaa yhteiskunnan perustoiminnot Länsi-Suomessa Seiverkot Oy:n, Elenia Oy:n, Herrfors Nät-Verkko Oy Ab:n ja Caruna Oy:n jakelualueilla.

Sähkönjakelun häiriöt voivat johtua useista eri syistä. Niitä voi syntyä erilaisten sääilmiöiden, terroritekojen, kyberiskujen, huolimattomuuden, tietämättömyyden tai onnettomuuksien seurauksena. Häiriöiden kesto, laajuus ja vaikutukset voivat olla pitkäaikaisia. Monimuotoisiin tilanteisiin varautuminen edellyttää erilaisten häiriötilanteiden tunnistamista, varautumisen suunnittelua ja kokonaisvaltaista harjoittelua. Yhteiskunnan ja sen toimintojen häiriönsietokykyä on harjoiteltava ja kehitettävä.

Harjoituksen tavoitteena on parantaa alueen yhteistoimintaa vaikeissa häiriötilanteissa

JÄÄTYVÄ-harjoituksen tavoitteena on lisätä viranomaisten, kuntien ja yritysten toimintakykyä sähkönjakelun vaikeassa häiriötilanteessa. Lisäksi harjoituksen avulla varmistetaan ja kehitetään toimintamalleja sekä teknologian ja erilaisten it-järjestelmien hyödynnettävyyttä viankorjauksen aikana.

Harjoituksessa selvitetään yhteistyön ja yhteydenpitojärjestelmien toimivuutta pitkäkestoisessa sähkökatkossa viranomaisten ja elinkeinoelämän välillä, energiayhtiöiden korjaustyössä ja sähköjen palautuksessa. Erityisesti on tarkoitus kiinnittää huomiota tiedottamisen ja viestinnän toimivuuteen organisaatioiden sisällä ja ulkoisille sidosryhmille. Lisäksi testataan kuntien todellista kykyä toimia poikkeuksellisissa tilanteissa.

Harjoitus on jatkumoa Pohjois-Savon JÄÄTYVÄ 2017 -harjoitukselle

JÄÄTYVÄ 2019 -harjoitus on jatkumoa JÄÄTYVÄ-harjoitusten sarjalle. Ensimmäinen Kuopion alueella vuonna 2017 pidetty valtakunnallinen harjoitus muodosti pohjan alueellisille harjoituksille, joita järjestetään eri puolilla Suomea vuosina 2018–2019. Tässä harjoituksessa ja sen valmisteluissa on ollut mukana 240 henkilöä yhteiskunnallisesti kriittisistä organisaatioista.

JÄÄTYVÄ 2019 -toteutuksesta vastaa Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspooli. Harjoitukseen osallistuvat kutsuttuina yhteistyökumppaneina kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj, Huoltovarmuuskeskus, Seiverkot Oy, Elenia Oy, Caruna Oy, Herrfors Nät-Verkko Oy Ab, Seinäjoen kaupunki, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, Valio Oy sekä alueen muita viranomaisia ja yrityksiä, kuten teleyhtiöitä.

Lisätietoja harjoituksesta:

Arto Pahkin, valvomopäällikkö, Fingrid Oyj
JÄÄTYVÄ -harjoitusten ohjausryhmän puheenjohtaja
puh. 0400 756 146

Petri Nieminen, voimajärjestelmäasiamies, Huoltovarmuuskeskus
puh. 029 505 1060

Huoltovarmuusorganisaation Voimatalouspooli johtaa voimahuollon eli energian tuotannon, siirron sekä jakelun yrityskohtaista varautumista ja valmiussuunnittelua. Suunnittelun ohessa yhteistoiminnan harjoittelu on erittäin tärkeää. Aiemmat TOUKO 2011, VALVE 2014 ja JÄÄTYVÄ 2017 -suurhäiriöharjoitukset ovat osoittaneet, että kunta- ja julkishallinnon varautumiselle sekä sähköyhtiöiden ja viranomaisten yhteistyön kehittämiselle on tarvetta.

 


REGIONAL JÄÄTYVÄ 2019 -övning

Samarbetet mellan myndigheterna och näringslivet vid störningar i eldistributionen testas i västra Finland 6–7.11.2019

I Seinäjoki-regionen övar olika aktörer att samarbeta vid en omfattande störning i eldistributionen som förorsakas av väder och som påverkar både det lokala och det riksomfattande elnätet. Försörjningsberedskapsorganisationens krafthushållningspool svarar för genomförandet av övningen JÄÄTYVÄ 2019. I den omfattande övningen deltar aktörer från elförsörjningssektorn, myndigheterna och kommunerna i regionen. Övningen är synlig i västra Finland, men i praktiken stängs elen inte av under övningen.

Objektet för övningen JÄÄTYVÄ 2019 är en omfattande och långvarig störning i eldistributionen i stam- och distributionsnäten som orsakats av vädret. Störningen lamslår för en längre tid samhällets basfunktioner i västra Finland på distributionsområdena för Seiverkot Oy, Elenia Oy, Herrfors Nät-Verkko Oy Ab och Caruna Ab.

Många olika orsaker kan bidra till störningar i eldistributionen. Störningar kan uppkomma på grund av olika väderfenomen, terrordåd, cyberattacker, oaktsamhet, brist på kunskap eller på grund av olyckor. Störningarna kan vara långa, omfattande och ha långvariga konsekvenser. Beredskapen för varierande situationer förutsätter identifiering av olika störningssituationer, beredskapsplanering och omfattande övningar. Motståndskraften inom samhället och dess funktioner måste övas och utvecklas.

Övningens syfte är att förbättra samarbetet inom regionen vid allvarliga störningar

JÄÄTYVÄ-övningens syfte är att förstärka myndigheternas, kommunernas och företagens funktionsförmåga vid allvarliga störningar i eldistributionen. Med hjälp av övningen säkras och utvecklas även teknologins och kommunikationens funktion inom organisationer och externa intressegrupper.

Under övningen utreds hur samarbetet och kontaktsystemen mellan myndigheterna och näringslivet fungerar under långvariga elavbrott vid reparationsarbeten inom energisektorn och återställningen av eltillförseln samt vid enhetlig informering inom organisationerna och till intressegrupperna utanför organisationen. Dessutom testas kommunernas faktiska förmåga att fungera under exceptionella omständigheter.

Övningen är en fortsättning på övningen JÄÄTYVÄ 2017 i Norra Savolax

Övningen JÄÄTYVÄ 2019 är en fortsättning på övningsserien JÄÄTYVÄ. Den första nationella övningen i Kuopio-regionen genomfördes 2017 och skapade grunden för de regionala övningar som genomförs runt om i Finland under 2018–2019. 240 personer från de organisationer som är avgörande för samhället har deltagit i övningen och dess förberedelser.

Försörjningsberedskapsorganisationens krafthushållningspool svarar för verkställigheten av JÄÄTYVÄ 2019. Följande aktörer deltar i övningen som inbjudna samarbetspartner: stamnätsbolaget Fingrid Abp, Försörjningsberedskapscentralen, Seiverkot Oy, Elenia Oy, Caruna Ab, Herrfors Nät-Verkko Oy Ab, Seinäjoki stad, Södra Österbottens räddningsverk, Valio Ab och andra myndigheter och företag i regionen, till exempel telebolag.

Mer information om övningen:

Arto Pahkin, elcentralchef, Fingrid Abp
Ordförande för styrgruppen för övningen JÄÄTYVÄ
tfn 0400 756 146

Petri Nieminen, kraftsystemsombud, Försörjningsberedskapscentralen
tfn 029 505 1060

 

Försörjningsberedskapsorganisationens krafthushållningspool leder företagsspecifik beredskapsplanering i kraftförsörjningen alltså i produktionen, överföringen och distributionen av energi. Vid sidan av planering är övning av samarbete av stor vikt. De tidigare övningarna för nätsammanbrott; TOUKO 2011, VALVE 2014 och JÄÄTYVÄ 2017 har visat att det finns behov av att utveckla beredskapen inom den kommunala och offentliga förvaltningen samt inom samarbetet mellan elbolagen och myndigheterna.