Julkaistu 23.03.2022

Diesel-ajoneuvoissa tarvittavan AdBluen saatavuus paranemassa

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on käynyt aktiivista vuoropuhelua AdBluen valmistajien ja jälleenmyyjien kanssa. Mahdollisia toimenpidetarpeita on kartoitettu koordinoidusti, jotta lisäaineen saatavuus voidaan varmistaa. Merkittäviä saatavuushaasteita ei tällä hetkellä enää nähdä ja AdBluen saatavuus kyetään turvaamaan riittävästi markkinatoimijoiden toimenpiteillä.

Huoltovarmuuskeskus on tehnyt usean ministeriön kanssa läheistä yhteistyötä liittyen mahdollisten julkisen hallinnon toimenpidetarpeiden arvioimiseen sekä tukenut ministeriöiden vastuulla olevaa kokonaistilanteen hallintaa ja valtion varautumistoimenpiteiden valmistelua.

Tilanteen arvioimisessa sekä toimenpidetarpeiden tunnistamisessa on AdBluen valmistajien ja jälleenmyyjiltä saatavan tiedon lisäksi hyödynnetty Huoltovarmuusorganisaation poolien kautta saatavaa tilannetietoa eri toimialojen erityistarpeiden tunnistamiseksi.

Huoltovarmuuskeskus on myös käynyt taustoittavia keskusteluita pakokaasujen puhdistuslaitteistojen valmistajien kanssa. Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) mukaan kansallisessa lainsäädännössä ei voida väliaikaisesti sallia AdBlue-järjestelmän ohittamista. EU:n päästörajoja koskeva sääntely edellyttää AdBlue-liuoksen tai vastaavan päästöjä vähentävän järjestelmän käyttöä. Vaatimus perustuu EU-asetukseen, joka ei salli poikkeuksia, joten asiasta ei voida Suomessa väliaikaisestikaan säätää toisin. Tämän hetkisten tietojen mukaan EU:ssa ei ole valmisteilla poikkeusasetusta asiasta.

Huoltovarmuuskeskuksen muodostaman uusimman tilannekuvan perusteella merkittäviä saatavuushaasteita ei tällä hetkellä enää nähdä ja AdBluen saatavuus kyetään turvaamaan riittävästi markkinatoimijoiden toteuttamin toimenpitein. Tilannetta on kuitenkin seurattava edelleen tehostetusti ja varauduttava samalla myös tilanteiden muutoksiin.

Lähipäivien aikana paikallisia ja tilapäisiä saatavuuspuutteita voi edelleen esiintyä lähinnä ilmenneestä hamstrauksesta johtuen. Yleisesti AdBluen saatavuutta on kuitenkin jakeluasemilla kyetty parantamaan viikonlopun ja alkuviikon aikana.