Julkaistu 21.01.2021

Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelma kehittää yhteiskunnan kyberhäiriöiden sietokykyä

Huoltovarmuuskeskus käynnistää laajan ohjelmakokonaisuuden, jonka tarkoituksena on kehittää yhteiskunnan sietokykyä kyberhäiriöitä vastaan. Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelman painopisteet ovat kyberhäiriöihin varautuminen, toimintakyky häiriöiden sattuessa, yhteistyö yhteiskunnan ja yritysmaailman eri toimijoiden välillä sekä tulevaisuuden ilmiöiden ennakointi. Ohjelma on osa Suomen kansallisen kyberturvallisuusstrategian toteutusta.

– Kannamme huolta yhteiskunnan kyberturvallisuudesta ja Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelmalla haluamme mahdollistaa pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen kyberuhkiin varautumisen. Ohjelma moninkertaistaa satsauksemme yhteiskunnan kyberturvallisuuden kehittämiseen, kertoo Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen.

Kyberturvallisuus on erityisasemassa koko yhteiskunnan kriisinsietokyvyn kannalta, sillä digitalisaatio lävistää kaikki yhteiskunnan osa-alueet ja talouden sektorit. Samaan aikaan se tekee meidät yhä riippuvaisemmaksi globaaleista digitaalisista ekosysteemeistä ja kansainvälisistä järjestelmätoimittajista. Riskien tunnistaminen ja ennakointi on yhä vaikeampaa, ja häiriöt laajenevat nopeasti ja vaikuttavat muihinkin kuin vain hyökkäyksen kohteeseen. Kybervaikuttaminen ja -hyökkäykset ovat myös osa globaalia politiikkaa, ja digitalisaation väärinkäytön keinot muuntuvat nopeasti. Lisäksi tiedon luotettavuuden ja eheyden turvaaminen korostuu kybervaikuttamisen lisääntyessä.

– Digitaalisesti verkottuneessa yhteiskunnassa kyberhäiriöt muodostavat merkittävän uhkatekijän yritysten ja pahimmillaan koko yhteiskunnan toiminnalle, kuten monissa viime aikoina julkisuudessakin käsitellyissä kyberhyökkäystapauksissa on käynyt ilmi. Varautumisessa ja jatkuvuudenhallinnassa on siirryttävä yksittäisistä järjestelmistä kokonaisten toimintoketjujen ja prosessien suojaamiseen, ja siihen tarvitaan yhteistyötä, sanoo Huoltovarmuuskeskuksen infrastruktuuriosaston johtaja Sauli Savisalo.

Varautuminen, toimintakyky, yhteistyö, tulevaisuus

Digitaalinen turvallisuus 2030 -ohjelmasta rahoitetaan vuoteen 2026 mennessä yhteiskunnan digitaalista turvallisuutta parantavia projekteja yhteensä noin 130 miljoonalla eurolla. Ohjelman painopistealueet, tavoitteet ja ensimmäiset projektit on määritetty tiiviissä yhteistyössä eri alojen yritysten edustajien ja asiantuntijoiden kanssa. Niitä myös tarkastellaan uudelleen ohjelman edetessä.

Ohjelman visiona on yhteiskunta, jonka kriittiset toiminnot kestävät kyberhäiriöt. Tämä edellyttää, että yritykset tietävät mihin varautua ja miten, sietävät kyberiskuja ja palautuvat niistä toimintakuntoon nopeasti. Lisäksi yrityksillä ja viranomaisilla pitää olla tahto, yhteistyöverkostot ja yhteiset toimintamallit kriittisten toimintojen suojaamiseksi. Kansainvälinen yhteistyö täydentää kansallista osaamista ja kykyä havainnoida ja torjua huoltovarmuuden kannalta kriittisiä uhkia.

Ohjelman puitteissa toteutettavat konkreettiset projektit tiivistyvät neljän keskeisen painopisteen ympärille:

Varautumisessa tärkeintä on kriittisen digitaalisen infrastruktuurin ja palvelujen riippuvuuksien ymmärtäminen ja turvaaminen sekä yhteistoimintamallien harjoittelu. Keskeistä on myös yritysten varautuminen sekä kyber- ja digiosaamisen kasvattaminen.

Toimintakyvyn osalta keskeistä on havainnointi- ja analysointikyvykkyyden parantaminen sekä tiedonvaihto ja jaetun tilannekuvan ylläpitäminen. Lisäksi kiinnitetään huomiota häiriöitilanteiden hallintaan ja informaatiovaikuttamisen tunnistamiseen teknisin keinoin.

Yhteistyö sekä kansallisesti että kansainvälisesti on edellytys ohjelman tavoitteiden toteutumiselle, sillä digitalisaatio lävistää koko yhteiskunnan, eivätkä sen ilmiöt rajoitu Suomen rajojen sisälle.

Tulevaisuus tarkoittaa digitaalisen maailman nousevien ilmiöiden tutkimusta. Huoltovarmuuteen vaikuttavia kehityskulkuja ennakoidaan ja tutkitaan yhteistyössä yritysten, tutkimusorganisaatioiden sekä oppilaitosten kanssa.

Lisätietoja:

Infrastruktuuriosaston johtaja Sauli Savisalo, p. 0400 473 155, sauli.savisalo@nesa.fi
Varautumispäällikkö Jarna Hartikainen, p. 029 505 1022, jarna.hartikainen@nesa.fi

Päivitämme jatkossa tietoa Digitaalinen Turvallisuus 2030 -ohjelmasta ja sen puitteissa toimivista projekteista Huoltovarmuuskeskuksen verkkosivustolle omalle sivulle, joka aukeaa maaliskuun alussa.