Julkaistu 27.10.2023

Huoltovarmuuskeskus nostaa kaasun toimitusvarmuuden riskiarviota

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on kaasun toimitusvarmuusasetuksen (2017/1938) toimivaltaisena viranomaisena todennut asetuksen mukaisen hälytystason kaasun toimitusvarmuuden osalta. Päätöksen taustalla on asetuksen mukainen tekninen tarkastelu. Balticconnector-merikaasuputki vaurioitui 8.10.2023, minkä takia merkittävä kaasun tuontiyhteys on poissa käytöstä talvikaudella 2023/2024 vähintään viiden kuukauden ajan.

Suomen kaasumarkkinan tilanne on vakaa, ja maakaasua on normaalisti saatavissa markkinaehtoisesti Inkoon ja Haminan LNG-terminaaleista. Päätös riskitason nostosta perustuu arvioon alentuneesta infrastruktuurinormista (N-1) yhden tuontiyhteyden ollessa tilapäisesti poissa käytöstä.

Hälytystaso on keskimmäinen askel kolmiportaisella asteikolla. Se otetaan käyttöön tilanteessa, jossa kaasun toimitushäiriö tai poikkeuksellisen suuri kaasun kysyntä heikentää merkittävästi kaasun toimitustilannetta, mutta markkinat pystyvät edelleen hoitamaan häiriön tai kysynnän ilman, että on tarpeen turvautua muihin kuin markkinapohjaisiin toimenpiteisiin.

Hälytystasolla HVK ja muut viranomaiset seuraavat entistä tiiviimmin kaasumarkkinoita ja kaasuinfrastruktuurin turvallisuutta. HVK voi myöntää yrityksille luvan käyttää kaasun velvoitevarastojaan. Suomen kaasun siirtoverkon haltija Gasgrid Finland valvoo kaasumarkkinan toimintaa aktiivisesti.

Tätä ennen voimassa oli ennakkovaroitustaso, jonka HVK julisti 6.5.2022, kun Venäjän maakaasutoimitukset Suomeen olivat loppumassa.