Julkaistu 30.09.2022

Suomen tietoliikenneyhteydet suojattu monin tavoin

Itämeren pohjassa rikkoutuneet Nord Stream -kaasuputket ovat herättäneet huolen siitä, voisiko samoin käydä Itämeren pohjassa kulkeville tietoliikennekaapeleille. Kansainvälisiä tietoliikenneyhteyksiä kuitenkin suojataan monin tavoin, ja yhteyksien katkeamiseen vaadittaisiin useampia samanaikaisia poikkeamia.

Suomalaisten teleyritysten kansainväliset yhteydet perustuvat useiden merikaapeleiden kautta kulkeviin reittivarmennettuihin suurikapasiteettisiin yhteyksiin. Suomesta lähtee lukuisia reittejä niin Ruotsin, Saksan kuin Vironkin suuntaan. Meren pohjassa kulkevat yhteydet ovat erittäin tärkeä osa Suomen viestintäverkkojen infrastruktuuria, joten poikkeamatilanteiden varautumiseen ja yhteyksien suojaamiseen on panostettu jo pitkään. Tätä tehdään osana varautumistyötä yhteistyössä teleyhtiöiden ja eri viranomaistahojen kesken.

Tietoliikenneyhteyksien suojaamista koskevat vaatimukset asetetaan laissa sähköisen viestinnän palveluista. Sen mukaan yleiset viestintäverkot ja -palvelut on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten että ne kestävät normaalit odotettavissa olevat ilmastolliset, mekaaniset, sähkömagneettiset ja muut ulkoiset häiriöt. Lisäksi niiden toimivuutta merkittävästi häiritsevät viat ja häiriöt tulee voida havaita.

Traficom on tarkentanut lain vaatimuksia mm. määräyksellä viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista, jossa asetetaan vaatimuksia esimerkiksi merikaapeleiden rantautumispaikkojen suojaamiselle.

Valtioneuvosto on asettanut tavoitteet digitaalisen yhteiskunnan huoltovarmuudelle. Ensisijaisena tavoitteena on varmistaa kriittisten toimintojen välttämättä tarvitsemien digitaalisen yhteiskunnan verkkojen ja palveluiden toimivuus ja niiden häiriösietoisuus ja palautumiskyky. Yhtenä painopisteenä on kansainvälisten tietoliikenneyhteyksien varmentaminen, mitä toteutetaan osana huoltovarmuustoimintaa.

Verkkojen turvallisuutta tarkkaillaan jatkuvasti

Yksittäisellä kaapelikatkolla tai muulla häiriöllä ei olisi suurta vaikutusta viestintäpalveluihin Suomessa. Teleyritysten varmennukset on mitoitettu ja toteutettu siten, että häiriötilanteessa liikenne reitittyy automaattisesti muiden yhteyksien kautta. Myös internetin reititysprotokollat etsivät automaattisesti uusia reittejä liikenteelle, jos jokin yhteys menetetään. Häiriöt merikaapeleissa voivat aiheuttaa yhteyksiin lähinnä hetkellisiä katkoksia tai hitautta dataliikenteessä. Vaadittaisiinkin useampia samanaikaisia poikkeamia, jotta vaikutukset häiritsisivät yhteiskunnan toimintaa.

Kaikesta varautumisesta huolimatta sataprosenttista tietoturvallisuutta tai toimintavarmuutta ei ole olemassa, joten erilaisten häiriöiden ja niistä palautumisen varalle on olemassa suunnitelmia. Oleellista on havaita häiriöt nopeasti. Teleyritykset valvovatkin verkkoja ja niiden turvallisuutta vuorokauden ympäri, jotta mahdolliset poikkeamat havaitaan mahdollisimman nopeasti ja korjaavat toimenpiteet voidaan aloittaa välittömästi. Traficom seuraa myös tilannetta kansainvälisten tietoliikenneyhteyksien toimivuudessa.

Osana normaalia varautumissuunnittelua kaikkien yritysten on hyvä kartoittaa kriittiset yhteytensä ja tehdä varasuunnitelmat niiden häiriöiden varalle.

Lue Traficomin uutinen aiheesta