Julkaistu 23.6.2021

Valtiontalouden tarkastusvirasto: Huoltovarmuusrahasto on turvattava

VTV:n tarkastuskertomus käsittelee huoltovarmuutta ja sen turvaamista koronapandemian aikana. Huoltovarmuuskeskus on antanut lausunnon tarkastuskertomuksen havainnoista ja kannanotoista VTV:lle.

VTV:n tarkastuskertomus toteaa Suomen selvinneen hyvin covid-19-pandemian riskienhallinnassa, vaikka huoltovarmuuden turvaamisessa onkin varauduttu toisenlaisiin kriiseihin. VTV:n mukaan konkreettisia toimia pandemian hallitsemiseksi ei oltu valmisteltu ennakkoon ja haasteiksi muodostuivat erilaisten suojaintarvikkeiden suuri menekki sekä kriisin pitkä kesto, mitä ei kyetty ennakoimaan.

Tarkastuskertomus nostaa esille pandemian alkuvaiheen tilanteen, kun suojavarusteille oli huomattavasti enemmän kysyntää kuin tarjontaa. HVK ja sairaanhoitopiirit tekivät suorahankintoja hankintalaissa tarkoitetulla kiireperusteella. Ongelmaksi pandemian alkuvaiheessa osoittautui se, ettei suorahankintaperusteissa ole huomioitu tilannetta, jossa tarvittavaa tuotetta ei ole saatavilla. Myös sairaanhoitopiirien ja HVK:n välinen työnjako terveydenhuollon materiaalien hankinnassa oli pandemian alkuvaiheessa epäselvä.

”Riittävän nopeasti osaamista ja henkilöstöä hankintojen toteuttamiseen”

VTV suosittelee, että HVK:n valmiuksia toteuttaa kriisitilanteessa keskeisiä hankintoja tulee parantaa siten, että se pystyy tarvittaessa järjestämään riittävän nopeasti hankintojen toteuttamiseen tarvittavat henkilö- ja osaamisresurssit. VTV:n mukaan tehtävä kuuluu HVK:lle sekä sen ohjauksesta vastaavalle työ- ja elinkeinoministeriölle.

HVK huomauttaa omassa lausunnossaan, etteivät kriisitilanteiden yllättävät hankinnat kuulu HVK:n tavanomaisiin tehtäviin, vaan niissä on kyse erityistehtävästä, joka perustuu ohjaavan ministeriön toimeksiantoon.

”Huoltovarmuusrahastoa tarvitaan nopeaa rahoitusta vaativissa hankkeissa ja kriiseissä”

VTV:n mukaan tukijärjestelmä, jossa HVK toimii ensivasteena ja valtion viranomaiset pitkän aikavälin tukitoimien järjestäjänä, on pääosin osoittanut toimivuutensa pandemiassa.

Pandemian alkuvaiheessa Huoltovarmuusrahastosta annettiin tukea muun muassa meriliikenteelle. Tarkastuskertomus korostaa, että HVK:n ja Huoltovarmuusrahaston asemaa ja toimintaa on tärkeää tarkastella niin lainsäädännössä kuin muutenkin kokonaisuutena sekä ottaa huomioon, että valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot kaventavat eduskunnan budjettivaltaa.

VTV:n mukaan rahastomuodon käyttöä puoltaa, jos se on tarkoituksenmukaista rahoituksen joustavoittamiseksi ja nopeuttamiseksi poikkeustilanteissa. Huoltovarmuusrahasto mahdollistaa tällaisena rahoituslähteenä HVK:n nopean toiminnan, tarkastuskertomuksessa korostetaan.

VTV suosittelee, että valtioneuvoston tulee varmistaa, että Huoltovarmuusrahaston rooli sekä nopeana ensivaiheen rahoittajana että pidempikestoisen huoltovarmuuden kehittämisen rahoittajana turvataan. Lisäksi rahaston taloudellisen perustan kestävyyttä on tarpeen seurata.

HVK:n mukaan rahaston mahdollinen kehittäminen on perusteltua rakentaa sen nykyisten rakenteiden ja vahvuuksien perustalle. 

”Toimialakohtaista tilannekuvatyötä on järkevää jatkaa myös pandemian jälkeen”

Huoltovarmuusorganisaatio jakautuu toimialoittain sektoreiksi ja pooleiksi. Pandemian aikana ne ovat tuottaneet tilannekuvaa HVK:n johdolla. VTV:n mukaan kaikkien toimialojen tilannekuvatyö on jalostunut pandemian aikana ja sen kehittämistä on järkevää jatkaa pandemian jälkeen. Tilannekuvan päivitystahtia voidaan joustavasti muuttaa tarpeen mukaan.

Tarkastuskertomuksessa korostetaan, että keskeistä on motivoida mukana olevia yrityksiä kokonaisuuden kannalta tulokselliseen työhön. Vaikka Huoltovarmuusorganisaatio toimii verkostomaisesti, se tarvitsee työssään konkreettista tukea ja aloitteita sekä HVK:lta että toimialoja ohjaavilta ministeriöiltä ja muilta viranomaisilta.

HVK:ssa on tunnistettu VTV:n esiin nostama tilanne ja poolien roolien, vastuiden ja toimintamallien selkeyttäminen poikkeusoloissa kuuluvat HVK:n uuden strategian painopisteisiin. Lisäksi tilannekuvatyön jatkaminen normaalioloissa on tunnistettu HVK:n kriittiseksi kyvykkyydeksi muun muassa riskienhallinnan ja analyysityön lisäksi.

HVK:n mukaan on tärkeää löytää tasapaino varautumisen ja ketterän reagoinnin välillä. VTV:n mukaan kansainvälisesti vertaillen Suomen tilanne on kuitenkin hyvä, sillä se voi jatkaa huoltovarmuuden kehittämistä vahvoista lähtökohdista.

Tarkastuskertomus 10/2021: Huoltovarmuus ja sen turvaaminen covid-19-pandemian aikana