HVO Extranet

Huoltovarmuuskeskus on perustanut suojainvarusteiden hankintayksikön koronakriisin ajaksi

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on perustanut uuden yksikön, jonka tehtävänä on projektiorganisaationa huolehtia, että suojainten keskitetty hankinta tapahtuu asianmukaisesti ja tehokkaasti. Yksikön tehtävänä on myös muodostaa ja päivittää suojainhankintojen kansallista tilannekuvaa. Yksikön tärkein tavoite on varmistaa, että HVK suoriutuu suojainvarusteiden hankintatehtävistä koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen aikana.

Koronaviruspandemian aikana suojaimiin kohdistuu ennennäkemättömän kova kysyntä. Aiemmin julkaistussa selvityksessä käy ilmi, että HVK:lla ei ole ollut operatiivisia edellytyksiä toimeenpanna sosiaali- ja terveysministeriön HVK:lle asettamia hankintatehtäviä, jotka eivät kuulu HVK:n normaaliin toimenkuvaan. Selvityksen jälkeen HVK:n hallitus edellytti korjaavia toimenpiteitä HVK:n luottamuksen palauttamiseksi ja toimintakyvyn turvaamiseksi. Suojainvarusteiden hankintayksikön perustamisen tavoitteena on varmistaa, että HVK pystyy hoitamaan poikkeuksellisen tehtävänsä ja vastaamaan sosiaali- ja terveysministeriön hankintapyyntöihin.

Uusi suojainvarusteiden hankintayksikkö aloitti toimintansa tiistaina 21.4.2020. Yksikkö muodostuu kahdesta tiimistä: tilannekuva- ja hankintatiimistä. Tilannekuvatiimin tehtävänä on luoda läpinäkyvyyttä kriittisten suojavälineiden varasto- ja toimitustilanteeseen sekä kulutusennusteisiin ja raportoida tilanteesta tärkeimmille sidosryhmille.

Hankintatiimin tehtäviin kuuluu suojavälinehankintojen turvaaminen Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin koronatilanteessa. Tiimi tekee laatustandardit täyttäviä suojavälinehankintoja ja tarjoaa tilannekuvatiimille ajantasaisen näkymän sekä ulkomaisista hankinnoista että kotimaisesta valmistuksesta. Hankintatiimi tarkistaa olemassa olevan tilauskannan HVK:n tarkennetun hankintaohjeen mukaisesti ja ryhtyy toimenpiteisiin havaittujen poikkeamien korjaamiseksi. Lisäksi tiimi päivittää arvion maahan tulossa olevaista suojavälineistä tilauskannan huolellisen läpikäynnin jälkeen.

Verkostomainen toimintamalli ja lisäresursseja

Suojainvarusteiden hankintayksikön toimintamalli on verkostomainen. Yksikköä johtaa oikeustieteen kandidaatti Rain Mutka. Hänellä on pitkä kokemus vaativien julkisten hankintojen toteuttamisesta ja johtamisesta. Rain Mutkan työpanos hankitaan ostopalveluna. HVK:n omien resurssien lisäksi suojainhankintoihin on palkattu lisäresursseja ja -osaamista ulkopuolisilta tahoilta. Päätösvalta varsinaisista hankinnoista säilyy aina Huoltovarmuuskeskuksella. Yhtenä esimerkkinä verkostomaisesta toimintamallista on yhteistyö Elinkeinoelämän keskusliiton kanssa.

Suojainvarusteiden hankintayksikön perustamisen tavoitteena on varmistaa, että HVK:n tärkeiden perustoimintojen jatkuvuus ja suorituskyky pystytään turvaamaan pandemian aikana. Kaikki suojainhankinnat tehdään jatkossa yksikössä. HVK:n perustoiminta jatkuu normaalisti. HVK:n perustoimintoja ohjaa laki huoltovarmuuden turvaamisesta. Tämän lain tarkoituksena on poikkeusolojen ja niihin verrattavissa olevien vakavien häiriöiden varalta turvata väestön toimeentulon, maan talouselämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömät taloudelliset toiminnot ja niihin liittyvät tekniset järjestelmät (huoltovarmuus).

Huoltovarmuuskeskuksen tehtävä on kehittää julkishallinnon ja elinkeinoelämän yhteistoimintaa huoltovarmuusasioissa, varmistaa huoltovarmuuden kannalta elintärkeiden teknisten järjestelmien toimivuus, turvata välttämätön tavara- ja palvelutuotanto sekä sotilaallista maanpuolustusta tukeva tuotanto, hoitaa velvoite- ja turvavarastointia sekä ylläpitää valtion varmuusvarastoissa materiaaleja, jotka ovat välttämättömiä lain 1 §:ssä tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja Suomea sitovien kansainvälisten sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi.

Lisätiedot:

Janne Känkänen
Va. toimitusjohtaja
Puh. 029 505 1012

Haastattelupyynnöt:
Emmi Laaksonen
Toimitusjohtajan assistentti
Puh. 029 505 1017

 

Julkaistu 23.4.2020 klo 16.30