Huoltovarmuuskeskus

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) missiona on huolehtia yhdessä yrityselämän, kolmannen sektorin ja viranomaistahojen kanssa siitä, että myös kriisitilanteissa yhteiskunta toimii ja elämä jatkuu mahdollisimman häiriöttä.

Huoltovarmuuskeskus on asiantuntijatalo, jossa työskentelee noin 80 henkilöä. Huoltovarmuuskeskusta johtaa toimitusjohtaja ja toimintaa ohjaa HVK:n hallitus. Huoltovarmuuskeskus kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalalle.

Huoltovarmuuskeskuksen keskeiset tehtävät normaaliaikoina:

  • materiaalinen varautuminen, ml. varastointi
  • huoltovarmuusrahaston hallinta
  • sopimuksellisten varautumisjärjestelyjen tekeminen yritysten kanssa
  • tilannetietoisuuden ylläpito ml. toimintaympäristön analyysi, skenaario- ja ennakointityö
  • kriittisten kansainvälisten arvoketjujen tunnistaminen ja niihin vaikuttaminen
  • osallistuminen kansainväliseen varautumisyhteistyöhön
  • harjoitukset, koulutus, tiedotus ja ohjeistaminen
  • uusien huoltovarmuusratkaisujen ja keinojen kehittäminen
  • kriittisten teknisten järjestelmien toimivuuden varmistaminen
  • yhteistyöverkostojen ylläpitäminen ja koordinointi
  • keskushallintotason poikkihallinnollinen valmiusyhteistyö

HVK:n rooliin kuuluu myös yhteistyöverkostonsa avulla:

  • sovittaa yhteen julkishallinnon ja elinkeinoelämän varautumistoimintaa
  • elinkeinoelämän varautumisen ohjaus
  • elinkeinoelämän jatkuvuudenhallinnan ja varautumisen tukeminen

HVK:n normaalista poikkeavat tehtävät häiriötilanteissa:

  • varmuus- ja turvavarastojen käyttöönotto ja siihen liittyvän logistiikan järjestäminen
  • huoltovarmuusrahaston ja muiden resurssien käyttö häiriötilanteen kriisirahoitukseen
  • laaja-alaisen elinkeinoelämää ja kansainvälisiä arvoketjuja kattavan tilannekuvan muodostaminen ja jakaminen yhteistyössä pooliorganisaation ja muiden yhteistyötahojen kanssa
  • tiedon- ja viestien välittäminen ja vuoropuhelu elinkeinoelämän ja viranomaisten välillä
  • valmius toteuttaa ohjaavien viranomaisten antamat erityistehtävät, HVK:n kyvyt ja kapasiteetti huomioiden.

Huoltovarmuuskeskuksen tulossopimus vuosille 2024-2027

Yhteystiedot