Julkaisut

Sähkönjakeluhäiriöiden vaikutukset elintarviketuotannon jatkuvuuteen
18.10.2017
Maa- ja metsätalousministeriön, Huoltovarmuuskeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen teettämä tutkimus "Sähkönjakeluhäiriöiden vaikutukset elintarviketuotannon jatkuvuuteen".
Lataa pdf-tiedosto
Kriittiset metallit ja huoltovarmuus -selvitys julkaistu
02.08.2017
Huoltovarmuusorganisaation Teknologiapooli on teettänyt esiselvityksen kriittisten metallien ja metalliyhdisteiden käytöstä ja kierrätyksestä suomalaisessa teollisuudessa. Tavoitteena oli luoda tilannekuva siitä, mitkä ovat suomalaisten teollisuusyritysten toiminnan kannalta kriittisiä metalleja ja metalliyhdisteitä, miten materiaalien saatavuuteen liittyviä riskejä on hallittu ja miten yritykset näkevät yhteistyön merkityksen toiminnan jatkuvuuden näkökulmasta. Selvityksen perusteella yritykset ovat pääosin tietoisia kriittisten metallien saatavuuteen liittyvistä riskeistä, kuten materiaalien varantojen ja valmistuksen keskittymisestä voimakkaasti tiettyihin maihin. Yritykset näyttävät kuitenkin suhtautuvan kriittisten metallien saatavuuteen liiankin luottavaisesti. Selvityksessä ehdotetaan kriittisten metallien ja metalliyhdisteiden seurantaryhmän perustamista. HVK:n sateenvarjon alla toimivan ryhmän ensimmäisenä tehtävänä voisi olla tarkemman tilannekuvan luominen kriittisten metallien käytöstä ja merkityksestä suomalaiselle teollisuudelle.
Lataa pdf-tiedosto
Ruokapalveluiden varautumisopas kunnille
31.05.2017
Päivittäistavarahuolto on osa elintarvikehuoltoa turvaavaa järjestelmää joka kohdistuu ruokapalveluiden sekä välttämättömien päivittäistavaroiden saatavuuden varmistamiseen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Päivittäistavaroita ovat elintarvikkeet sekä muut sellaiset tuotteet, joita ihmiset tarvitsevat päivittäin. Nyt valmistuneen oppaan tarkoitus on tukea erityisesti kuntien ruokapalvelujen varautumista ja niiden jatkuvuuden varmistamista. Opas käsittelee varautumista normaaliolojen vakaviin häiriötilanteisiin ja täydentää vuonna 2013 julkaistua päivittäistavarahuollon varautumisohjetta. Ruokapalvelut –varautumisoppaan liitteet: Liite 5 Liite 6 Liite 7
Lataa pdf-tiedosto
Selvitys keinoista sähkötehon riittävyyden varmistamiseksi kulutushuipuissa
08.09.2016
Tämä raportti on laadittu Huoltovarmuuskeskuksen, Energiaviraston ja työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Työssä laadittiin katsaus selvityksiin sähkötehon riittävyydestä Suomessa, arvioitiin tehopulan mahdollisia vaikutuksia huoltovarmuuteen, analysoitiin vaihtoehtoja sähköntuotannon huipputehon ja reservikapasiteetin lisäämiseksi lähivuosina sekä arvioitiin tehoreservin kustannustehokkaimman lisäämisen mahdollisuudet. Työ suoritettiin huhti-kesäkuussa 2016, loppuraportti valmistui elokuussa. Lisätietoja: Petri Nieminen, voimajärjestelmäasiamies petri.nieminen@nesa.fi
Lataa pdf-tiedosto
Vesihuoltolaitoksen opas häiriötilanteisiin varautumiseen
27.01.2016
Oppaan tarkoitus on tukea vesihuoltolaitoksia varmistamaan vesihuoltopalveluiden mahdollisimman suuri toimintavarmuus kaikissa tilanteissa. Varautuminen kuvataan oppaassa prosessina ja korostetaan, että sen ylläpitäminen ja kehittäminen on jatkuvaa toimintaa.
Lataa pdf-tiedosto
Vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelman malli
27.01.2016
Oppaan liitteenä olevan vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelman mallin voi ladata oheisesta linkistä Word-tiedostona oman suunnittelun pohjaksi.
Lataa docx-tiedosto
Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteiden toimintakorttimallit
27.01.2016
Oppaan liitteenä olevat vesihuoltolaitoksen häiriötilanteiden toimintakorttimallit löytyvät muokattavassa muodossa oheisesta Excel-taulukosta.
Lataa xlsx-tiedosto
Kyberturvallisuuden tilannekuva energia-alalla
16.12.2015
Voimatalouspooli ja HVK teettivät kyberturvallisuuden tilannekatsauksen energiasektorille. Selvityksessä havaittiin, että suurin vaikuttavuus tietoturvallisuuden kehittämisessä syntyy päivittämällä organisaatioiden tietoturvapolitiikat, tiedon luokittelulla, aineiston omistajuuden määrittelyllä sekä henkilökunnan koulutuksella.
Lataa pdf-tiedosto
Elintarvikemarkkinoiden tuontiriippuvuus
15.12.2015
Ruokahuollon turvaamisella on Suomessa pitkät perinteet ja elintarvikealan tuontiriippuvuus on tärkeä tietää huoltovarmuuden vuoksi. Tässä tutkimuksessa päivitettiin elintarviketoimialojen tuontipanosasteet ja elintarvikemarkkinoiden tuontiaste vuosille 2008–2012 kertaluonteisten tuotantopanosten eli välituotteiden käytön näkökulmasta. Lisäksi tutkimuksessa vertailtiin Suomen, Ruotsin ja Tanskan tuontiasteita. Elintarvikeala Ruotsissa ja Tanskassa poikkeaa suomalaisesta. Analyysi vuosilta 2003–2012 osoittaa, että panostuonnin lisäksi valmiselintarvikkeet huomioon ottava elintarvikemarkkinoiden tuontiaste on kasvanut 0,7 prosenttiyksikön vuosivauhdilla. Tutkimus on jatkoa vuonna 2012 päättyneelle Elintarviketuotannon ja elintarvikemarkkinoiden riippuvuus tuonnista -tutkimukselle.
Lataa pdf-tiedosto
Teollisuuden kyberturvallisuutta parannetaan yhteistyöllä
17.11.2015
KYBER-TEO hankekokonaisuus (2014–2016) edistää kokonaisvaltaisesti huoltovarmuuskriittisen teollisuuden kyberturvallisuutta Suomessa. Harva tulee ajatelleeksi, kuinka paljon teollisuudessa voi olla haavoittuvaisuuteen alttiita kohteita, jos tietoturva-asiat eivät ole kunnossa. Myöskään haitallisten kybervaikutusten laajuus ei välttämättä ole selvää edes ammattilaisille.
Lataa pdf-tiedosto
Parantaako biotalouden kehittyminen kemian poolin alueen huoltovarmuutta?
09.09.2015
Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Sille on ominaista ympäristöä säästävän puhtaan teknologian käyttö sekä materiaalien tehokas kierrätys. Selvityksessä arvioidaan huoltovarmuuden näkökulmasta niitä mahdollisuuksia, joita biotalouden kehittäminen mahdollistaa maamme väestön ja talouselämän selviytymiseksi mahdollisten kriisien ja niistä johtuvien vakavien tuotannollisten häiriöiden aikana. | Kemian poolin julkaisu.
Lataa pdf-tiedosto
Kimmo Kaasinen: Logistiska utmaningar och möjligheter inom de inhemska flytande biobränslena – värdekedjeanalys för pyrolysolja.
10.07.2015
Avhandling. Institutionen för marknadsföring. Logistik och samhällsansvar. Svenska Handelshögskolan. Helsingfors 2015.
Lataa pdf-tiedosto
Polttoainejakelun varmistaminen lajoissa ja pitkäkestoisissa sähkökatkoissa. Loppuraportti
11.06.2015
Huoltovarmuuskeskuksen, voimatalouspoolin ja öljypoolin yhteishankkeessa varustettiin 4 hakeluasemaa varavoimakoneella sähkönsaannin varmistamiseksi häiriötilanteiden aikana. Loppuraportti ohjeistaa, miten vastaava hanke voidaan toteuttaa.
Lataa pdf-tiedosto
Kyberturvallisuuden kehittäminen ja jalkauttaminen teollisuuteen vuonna 2014
28.04.2015
Teollisuusyrityksiltä ja järjestelmätoimittajilta edellytetään parempia kyberturvallisuutta parantavia keinoja, jotta ne voivat kehittää kilpailukykyisiä tuotteita kansainvälisille markkinoille. KYBER-TEO-hankkeessa teolliset toimijat, VTT, Huoltovarmuuskeskus ja Kyberturvallisuuskeskus ovat kehittäneet yhteisiä toimintamalleja ja ratkaisuja teollisuuden kyberturvallisuuden varmistamiseksi.
Lataa pdf-tiedosto
Teollinen internet ja huoltovarmuus
12.03.2015
Selvitystyön kantava ajatus on ollut katsoa uudeksi megatrendiksikin nimitettyä teollista internetiä "huoltovarmuus-silmälasien" läpi linkittämällä yhteen asioita, jotka toisaalta ovat vahvasti esillä teollisen internetin puolella ja toisaalta ovat tärkeässä roolissa huoltovarmuudelle määriteltyjen tehtävien ja painopistealueiden kanssa.
Lataa pdf-tiedosto
Sähköriippuvuus modernissa yhteiskunnassa
10.02.2015
Turvallisuuskomitea 2015. Päivitys julkaisusta "Pitkä sähkökatko ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen".
Lataa pdf-tiedosto
Ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostaminen
04.12.2014
Tutkimuksen tavoitteena on tukea ilmakuljetusten huoltovarmuuden tilannekuvan muodostamista. Tutkimuksessa on hahmoteltu tilannekuvan sisältöä, rakennetta, analysointi- ja visualisointivaihtoehtoja sekä hyödyntämistä.
Lataa pdf-tiedosto
Suunnitelmat maakaasun toimitusvarmuuden riskien ennaltaehkäisemisestä ja toimista toimitushäiriötilanteissa (hätäsuunnitelma). Suomi 2014
03.12.2014
Asia liittyy: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 994/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, toimista kaasunsaannin turvaamiseksi. Artikla 4 ja artikla 5/kohta 4.
Lataa pdf-tiedosto
Government decision on the security of supply goals (unofficial translation)
15.05.2014
Instruktioner för nätinnehavares förberedningsplan och utvecklingsprogram för förberedningsplaneringen som ska levereras senast 30.6.2014
28.04.2014
Ohjeita 30.6.2014 mennessä toimitettavien verkonhaltijan varautumissuunnitelman ja varautumissuunnittelun kehittämisohjelman osalta
31.03.2014
Pk-yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen
25.03.2014
Opas on tarkoitettu yleistajuiseksi oppaaksi lähinnä pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla ei ole omaa tietohallintoa, mutta jotka hyödyntävät monipuolisesti tietoteknisiä palveluja liiketoiminnassaan.
Lataa pdf-tiedosto
Kotitalouksien omatoimisen varautumisen tukeminen järjestöissä
24.03.2014
SPEK Tutkii 7
Lataa pdf-tiedosto
Kansallisen kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelma
12.03.2014
Varautuminen ja toiminta mahdollisessa maakaasun häiriötilanteessa
10.03.2014
Öljypoolin toimikunta/maakaasujaosto 07.10.2013 (VATO-työryhmä)
Lataa pdf-tiedosto
Turvallinen tila
30.01.2014
Opas maatilan varautumiseen
Lataa pdf-tiedosto
En trygg gård
30.01.2014
Guide för gårdens beredskapsplanering
Lataa pdf-tiedosto
Tietoturvaa huoltovarmuuskriittisille yrityksille
18.12.2013
Esitys valtioneuvoston päätökseksi huoltovarmuuden tavoitteista 2013: perustelumuistio
05.12.2013
Statsrådets beslut om målen med försörjningsberedskapen
05.12.2013
Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista
05.12.2013
Suomen sisäiset lentokuljetukset ja niiden merkitys huoltovarmuudelle
19.11.2013
Vesihuoltolaitoksen sähkönsaannin varmistaminen
12.11.2013
Huoltovarmuuden globaali ulottuvuus
29.07.2013
Globaalien yritysten ja kansallisen huoltovarmuusorganisaation välisen vuorovaikutuksen syventäminen.
Lataa pdf-tiedosto
Äärevien sää- ja avaruussääilmiöiden vaikutus kriittisiin infrastruktuureihin
05.06.2013
Huoltovarmuuskeskuksen vuosikertomus 2012
25.04.2013
Huoltovarmuuden skenaariot 2025
10.04.2013
HVKn 20-vuotisseminaari
28.03.2013
Huoltovarmuuskeskuksen 20-vuotisjuhlaseminaarissa 16.01.2013 pidetyt avaukset ja alustukset.
Lataa pdf-tiedosto
Anvisning till kommunerna om beredskap och kontinuitetsplanering inom försörjningen av dagligvaror
27.02.2013
Päivittäistavarahuollon varautumis- ja jatkuvuussuunnitteluohje kunnille
27.02.2013
PTH-ohje, liite 1, Päivittäiselintarvikkeiden TOP50-lista
27.02.2013
PTH-ohje, liite 2, Pieksämäen harjoituksen havaintoja
27.02.2013
Maakaasun toimiusvarmuuden riskit
21.12.2012
Huoltovarmuus – arjen turvaksi häiriötilanteissa
29.10.2012
Huoltovarmuuden yleisesite.
Lataa pdf-tiedosto
Huoltovarmuuskeskuksen vuosikertomus 2011
09.05.2012
Vesihuoltolaitoksille opas varavedenjakelun järjestämiseen
20.02.2012
Opas varavedenjakelun järjestämisestä on laadittu ennen kaikkea laajoja, suuren väestömäärän palvelemista edellyttäviä tilanteita ajatellen. Opas sisältää hyödyllisiä neuvoja myös pieniin, yhdellä vesisäiliöllä hoidettaviin muutaman kiinteistön jakelukatkoihin. Oppaan avulla vesihuoltolaitos voi suunnitella etukäteen, osana muuta varautumissuunnittelua, mahdollisia varavedenjakelun järjestelyjä. Varavedenjakelua edellyttävässä tilanteessa toimimisen tueksi oppaassa on tiivis muistilista huomioitavista asioista.
Lataa pdf-tiedosto
Vesihuoltolaitoksille opas varavedenjakelun järjestämiseen, taulukko 1
20.02.2012
Oppaan taulukko 1 ja liite 1 ovat erillisinä, laitoksen tarpeisiin muokattavina tiedostoina.
Lataa docx-tiedosto
Vesihuoltolaitoksille opas varavedenjakelun järjestämiseen, liite 1
20.02.2012
Oppaan taulukko 1 ja liite 1 ovat erillisinä, laitoksen tarpeisiin muokattavina tiedostoina.
Lataa docx-tiedosto
Pikaopas varaveden säiliöjakelun järjestämiseen
20.02.2012
Pikaopas varaveden säiliöjakelun järjestämiseen (oppaan liite 3) voidaan tulostaa alta erikseen varsinaisen tilanteessa toimimisen tueksi.
Lataa pdf-tiedosto
LOGHU3: Kokemuksia ja suosituksia
19.08.2011
LOGHU3: Johdon yhteenveto
19.08.2011
LOGHU3: Häiriöcase
19.08.2011
LOGHU3: Toimintaympäristön kehittyminen
19.08.2011
HUOVI-esite
06.07.2011
Kuljetuslogistiikan merkitys huoltovarmuuden turvaamisessa
19.05.2011
Kuljetuslogistinen järjestelmä on keskeinen osa yhteiskunnan peruspalveluja ja kriittistä infrastruktuuria, jonka mahdollisimman häiriötön toiminta on tärkeää asiakkaille, Suomen kilpailukyvylle, yhteiskunnan elin-tärkeiden toimintojen turvaamiselle ja huoltovarmuudelle Nyky-yhteiskunta lamautuisi nopeasti, jos sen käyttämät kuljetuslogistiset järjestelmät lakkaisivat toimimasta. Tämän vuoksi Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa (YTS-2010) on kuljetusten jatkuvuuden turvaaminen kaikissa tilanteissa mainittu yhtenä strategisena tehtävänä.
Lataa pdf-tiedosto
HVK:n vuosikertomus 2010
05.05.2011
Vuosi 2010 oli monin tavoin haasteellinen yllätyksellisten ja aikaisempaa monimuotoisempien turvallisuusuhkien vuoksi. Energiapolitiikassa tehtiin kauaskantoisia ratkaisuja, joilla on suuri huoltovarmuudellinen merkitys. Uudessa ruokastrategiassa todetaan, että elintarvikealalla huoltovarmuuden perustan muodostaa kilpailukykyinen kotimainen ruokajärjestelmä sekä riittävä ja kilpailukykyinen kotimainen maataloustuotanto. Kaksi yrityksille suunnattua varautumisen työvälinettä otettiin käyttöön.
Lataa pdf-tiedosto
Jätehuollon varautumis- ja jatkuvuussuunnitteluohje
17.03.2011
Ohjeen tavoitteena on antaa näkökulmia jätehuollon varautumis-toiminnan suunnitteluun ja yhtenäistää käytettävää käsitteistöä. Tavoitteena on kannustaa jätehuoltotoimijoita varautumisen aiempaa kokonaisvaltaisempaan tarkasteluun ja kehittämiseen. Ohjetta voivat hyödyntää kuntien jätelaitosten ja viranomaisten lisäksi myös yksityiset jätehuoltoyritykset omassa varautumistoiminnassaan. Ohje tarjoaa jätehuoltotoimijalle keskeiset perusteet varautumissuunnitelman laatimiselle.
Lataa pdf-tiedosto
Toiminnan on aina jatkuttava
30.11.2010
Toiminnan on aina jatkuttava
Lataa pdf-tiedosto
HVK:n vuosikertomus 2009
12.08.2010
Yleinen talouskriisi oli vuonna 2009 ankara, mutta ei aiheuttanut varsinaista huoltovarmuuskriisiä. Sikainfluenssaepidemian hallinta työllisti alan toimijoita. Viruslääkkeiden ja suojamateriaalien lisähankintoja käynnistettiin, ja rokotehankintojen oikean ajoituksen ansiosta rokotukset voitiin käynnistää syksyllä. Energiapolitiikkaa käsiteltiin huoltovarmuusneuvoston kokouksessa marraskuussa. Huoltovarmuuden näkökulmasta tärkeää on se, että oma sähköntuotantokapasiteetti kattaa kysyntähuipun aikaisen kulutuksen. Elintarvikehuoltoa tukevien varmuusvarastojen tasoa tarkastellut työryhmä katsoi, että erityisesti kotimaisen kasvivalkuaistuotannon edistämiseksi tarvitaan erityistoimenpiteitä.
Lataa pdf-tiedosto
Pandeemista influenssaa varten Suomeen varattujen suojainten käyttö hoitotyössä
09.10.2009
Työterveyslaitos on valmistellut yhteistyössä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa aineiston, joka esittelee influenssapandemian varalta varmuusvarastoidun suojainmateriaalin. Huoltovarmuuskeskuksen omistamassa varmuusvarastossa on: - hengitysssuojaimia - leikkausmaskeja (kirurginen maski) - roiskevisiireitä (silmä/kasvosuojain). Materiaali on tarkoitettu ainoastaan altistetun terveydenhoitohenkilökunnan käyttöön.
Lataa pdf-tiedosto
Elintarvikehuoltoa tukevan varmuusvarastoinnin arviointi
25.08.2009
Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 17.10.2008 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida Suomen elintarvikehuollon varmuusvarastojen tasoa ja riittävyyttä nykyisessä maailmanmarkkinatilanteessa.
Lataa pdf-tiedosto
Tehokasta yhteistoimintaa alueellisella riskitiedonvaihdolla. VASARA-hankkeen loppuraportti
29.07.2009
VASARA: "VArsinais-Suomen Alueellisen Riskienhallinnan pArantaminen"-hankkeen loppuraportti. Tehokasta yhteistoimintaa alueellisella riskitiedonvaihdolla.
Lataa pdf-tiedosto
HVK:n vuosikertomus 2008
01.06.2009
Toiminnassa korostui vuonna 2008 kaksi merkittävää muutosta: huoltovarmuusorganisaation uudistaminen ja valtioneuvoston uusi päätös huoltovarmuuden tavoitteista. Ylimpänä Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa ohjaavana ja valvovana elimenä toimii nyt hallitus, johon tuli myös elinkeinoelämän edustus. Päätöksessä korostuu yhteiskunnan jatkuvasti kasvava riippuvuus tietoteknisten järjestelmien toimivuudesta ja sen mukanaan tuomista uusista uhkista ja riskeistä. Uudessa päätöksessä painotetaan huoltovarmuuden keskinäisriippuvuuksia ja siitä johtuvaa kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön tarvetta.
Lataa pdf-tiedosto
Pahasti poikki – Näin selviät pitkästä sähkökatkosta
29.05.2009
Kansalaisopas pitkäkestoisiin sähkökatkoihin varautumisesta.
Lataa pdf-tiedosto
Pitkä sähkökatko ja yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen
29.05.2009
Suomalaisen yhteiskunnan varautumisen perusteet ovat teknologisen kehityksen ja globalisaation myötä muuttuneet kovasti kymmenen viime vuoden aikana. Muutostrendeistä merkittävimpiä ovat yhteiskunnan verkottuminen ja riippuvuuden kasvu erilaisista teknisistä järjestelmistä. Varsinkin riippuvuus sähköstä on kasvanut merkittävästi. Siksi tärkeimpien uhkakuvien joukkoon on nostettu sähköisen infrastruktuurin vakava häiriintyminen.
Lataa pdf-tiedosto
Sopimuksiin perustuva varautuminen tietoyhteiskuntasektorilla
28.05.2009
Uudistettu versio: SOPIVA: Sopimuksiin perustuva varautuminen tietoyhteiskuntasektorilla. Vaihe 4 : Varautumiseen liittyvien sopimusehtoluonnosten laatiminen
Lataa pdf-tiedosto
Laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista 979/2008
23.04.2009
19.12.2008 ilmestynyt laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista.
Lataa pdf-tiedosto
Vesihuoltolaitoksen kriisiviestintäohje
20.11.2008
Vesihuoltopooli räätälöi vesihuoltolaitosten tarpeisiin oman kriisiviestintäohjeen. Tavoitteena oli luoda selkeä ja yksityiskohtainen ohje alan erityistilanteiden viestintään. Ohjeesta löytyy neuvoja ja malleja kriisiviestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Lisäksi ohjeeseen on koottu viestinnän työkaluja mm. veden käyttäjien tavoittamiseen.
Lataa pdf-tiedosto
Huoltovarmuusorganisaation työjärjestys
30.10.2008
Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen 18.9.2008 vahvistama työjärjestys.
Lataa pdf-tiedosto
Joukkoruokailun valmiussuunnitteluopas 2008
29.08.2008
Kuntien palvelujärjestelmiin oleellisena osana liittyvät ruokapalvelut ja velvoite huolehtia myös ruokapalveluiden valmiussuunnittelusta. Siksi onkin luontevaa, että joukkoruokailun ruokahuollon valmiussuunnittelu nojaa kuntien keittiöverkostoon ja ruokapalveluorganisaatioihin.
Lataa pdf-tiedosto
Elektroniikkateollisuuden toimittajaverkoston huoltovarmuus ja toiminnan jatkuvuuden varmistaminen
19.08.2008
Yksi parhaista yhteiskunnan elintärkeiden teknisten, teollisuuden toimittamien järjestelmien huoltovarmuuden turvaamisen takeista on normaalioloissa vahvat ja riskinsä hyvin hallitsevat yritykset. Huoltovarmuuden turvaaminen tapahtuu yrityksessä osana sen strategiaprosessia ja riskien hallintaa. Häiriöiden ennakointi ja jatkuvuussuunnittelu pienentävät häiriötianteiden haitta- ja kustannusvaikutuksia.
Lataa pdf-tiedosto
Logistiikan huoltovarmuuden varmistaminen ja kehittäminen 2006 – 2008 | Johdon raportti
02.07.2008
”Logistiikan huoltovarmuuden varmistaminen ja kehittäminen 2006-2008 (LOGHU2)”-projektin lähtökohtana oli kartoittaa sellaisia ilmiöitä ja kehityssuuntia, jotka voivat aiheuttaa huoltovarmuutta uhkaavia logistisia häiriöitä sekä selvittää toimenpiteitä, joilla tällaiset häiriöt voidaan ehkäistä.
Lataa pdf-tiedosto
Logistiikan huoltovarmuuden varmistaminen ja kehittäminen 2006 – 2008 | Työryhmäraportti v. 1.0
02.07.2008
Logistiikan huoltovarmuuden varmistaminen ja kehittäminen 2006-2008 (LOGHU2) -projektin lähtökohtana oli kartoittaa sellaisia ilmiöitä ja kehityssuuntia, jotka voivat aiheuttaa huoltovarmuutta uhkaavia logistisia häiriöitä sekä selvittää toimenpiteitä, joilla tällaiset häiriöt voidaan ehkäistä.
Lataa pdf-tiedosto
HVK:n vuosikertomus 2007
29.05.2008
Toiminnassa korostui vuonna 2006 valmisteltu esitys Huoltovarmuuskeskuksen ja puolustustaloudellisen suunnittelukunnan, PTS:n yhdistämisestä. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 01.07.2008. Vuoden aikan valmisteltiin ehdotus uusiksi valtioneuvoston huoltovarmuuden tavoitteiksi. Päätös annettaneen kesällä 2008. Energia-alalla toteutettiin useita toimenpiteitä sähkön tuotannon ja toimituksen turvaamiseksi. Tietoturvapalveluiden tarjoamista huoltovarmuuskriittisille toimijoille kehitettiin, ja uusi palvelinhotelli aloitti toimintansa.
Lataa pdf-tiedosto
Maakaasun huoltovarmuus yhdyskuntien kaukolämmön tuotannossa.
28.09.2007
Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan voimatalouspoolin kaukolämpöjaoston ja öljypoolin maakaasujaoston yhteinen työryhmä teki loka-marraskuun aikana 2006 kyselyn maakaasun huoltovarmuudesta yhdyskuntien kaukolämmön tuotannossa. Oheinen raportti esittelee selvityksen keskeisimmät tulokset ja niiden pohjalta tehdyt toimenpide-ehdotukset.
Lataa pdf-tiedosto
Sopimuksiin perustuva varautuminen tietoyhteiskuntasektorilla, osaraportti 2
11.06.2007
Tunnistettujen järjestelmien ja palveluiden toteuttamiseen ja ylläpitoon liittyvien verkostojen kuvaus. (Saatavissa vain nettiversiona.)
Lataa pdf-tiedosto
Huoltovarmuuskeskuksen vuosikertomus 2006
16.04.2007
Huoltovarmuuskeskuksen toiminnassa korostuivat kuluneen vuoden aikana erityisesti energiakysymykset kuten sähkön tuotantokapasiteetti. Merenkulun huoltovarmuuden turvaaminen nousi julkisuudessa esille alan omistusrakenteiden muutosten johdosta. Huoltovarmuuskeskuksen osuus maamme varautumisessa pandemian uhkaan saatettiin vuoden aikana suunnitelmien edellyttämälle tasolle. Pääosa rahoituksesta käytettiin lääkeaineiden hankintoihin.
Lataa pdf-tiedosto
Kansallinen varautumissuunnitelma influenssapandemiaa varten
16.04.2007
Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut valtakunnallisen varautumissuunnitelman influenssapandemian varalle. Varautumissuunnitelman tarkoitus on ohjata varautumista influenssapandemiaan terveydenhuollon kaikilla hallinnon tasoilla sekä tukea valmistautumista muilla hallinnon aloilla.
Lataa pdf-tiedosto
Sopimuksiin perustuva varautuminen tietoyhteiskuntasektorilla (2006)
12.10.2006
Projektin ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli tunnistaa tietoyhteiskuntasektorin kriittinen infrastruktuuri, järjestelmät ja palvelut. Tässä raportissa on esitetty projektiryhmän näkemys, joka muodostaa perustan tunnistettujen infrastruktuurijärjestelmien ja palveluiden toteuttamiseen ja ylläpitoon liittyvien verkostojen kuvaamiselle. (Saatavissa vain nettiversiona.)
Lataa pdf-tiedosto
Viestintä- ja sähkönjakeluverkkojen keskinäiset riippuvuudet
11.10.2006
Raportissa kuvataan yleisellä tasolla viestintä- ja sähkönjakeluverkkojen keskinäisiä riippuvuuksia. (Saatavissa vain nettiversiona.)
Lataa pdf-tiedosto
Huoltovarmuuskeskuksen vuosikertomus 2005
01.06.2006
Vuoden aikana uudistettiin laki huoltovarmuuden turvaamisesta. PTS:n organisaatiouudistus saatiin valmiiksi, ja sen seurauksena perustettiin 5 sektoria. Laajahkoja varautumistoimenpiteitä toteutettiin sekä terveydenhuollon alalla että energiahuollossa.
Lataa pdf-tiedosto
Försörjningsberedskapen på Åland år 2005
21.02.2006
HVK Julkaisuja 3/2005
Lataa pdf-tiedosto
The Nordic Forum for Emergency Matters regarding the Power Sector
12.01.2006
The Nordic Forum for Emergency Matters regarding the Power Sector. Raportti käsisttelee Pohjoismaissa tehtävää voimahuollon valmiussuunnittelua ja kriisinhallintaa.
Lataa pdf-tiedosto
Uhkakuva-analyysi 2005
02.01.2006
Uhkakuva-analyysi on laadittu puolustustaloudellisen suunnittelukunnan tietotekniikka- ja tietoverkkopoolien yhteistyönä. Uhkakuvien seurantaa on tehty vastaavalla tavalla vuodesta 2000 lähtien. Tämän raportin sisältö poikkeaa aiemmista siten, että mukana on myös järjestelmiin vaikuttaminen perinteisten tarkastelukohtien lisäksi.
Lataa pdf-tiedosto
Next Generation Networks (NGN) -standardointi. Alatyöryhmän raportti
02.11.2005
PTS:n tietoyhteiskuntasektorin tietoverkkopoolin julkaisu 4/2005
Lataa pdf-tiedosto
Next Generation Networks. Loppuraportti
02.11.2005
PTS:n tietoyhteiskuntasektorin tietoverkkopoolin julkaisu 3/2005.
Lataa pdf-tiedosto
Uusi lähestymistapa huoltovarmuuteen
01.11.2005
Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan ja Huoltovarmuuskeskuksen toimeksiannosta Turun yliopiston Jean Monnet -keskuksessa tehty selvitys, jossa tarkastellaan huoltovarmuuteen liittyviä uusia ulottuvuuksia ja pohditaan, miten huoltovarmuuskysymyksiä voitaisiin käsitellä Euroopan unionin raameissa.
Lataa pdf-tiedosto
Viestintäverkkojen ja viestintäpalveluiden varmistaminen. Opas käyttäjille
19.05.2005
PTS:n tietoyhteiskuntasektorin tietoverkkopoolin julkaisu 2/2005
Lataa pdf-tiedosto
Yhteiskunnan huoltovarmuuden kannalta keskeisten toimintojen riskiarviointi
13.05.2005
HVK Julkaisuja 2/2005
Lataa pdf-tiedosto
Huoltovarmuuskeskuksen vuosikertomus 2004
28.04.2005
Useat kansainväliset kriisit ja onnettomuudet antoivat aihetta tarkistaa suunnittelun perusteena olevia uhkakuvia ja yhteistyösuhteita. PTS:n organisaation uudistus eteni ja uudet sektorit perustettiin.
Lataa pdf-tiedosto
Tiedonkäsittelypalveluiden keskittymisen vaikutus huoltovarmuuteen
18.04.2005
PTS:n tietoyhteiskuntasektorin tietotekniikkapoolin julkaisu 1/2005.
Lataa pdf-tiedosto
CIP – kriittisen infrastruktuurin turvaaminen. Käsiteanalyysi ja kansainvälinen vertailu
16.04.2005
HVK Julkaisuja 1/2005
Lataa pdf-tiedosto
ICT ja huoltovarmuus
21.03.2005
PTS:n elektroniikkapoolin julkaisu 2005.
Lataa pdf-tiedosto
Lääkkeiden velvoitevarastointijärjestelmän uudistamistyöryhmän muistio
20.12.2004
Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2004:17.
Lataa pdf-tiedosto
Pekka Visuri: Maailmanvallan kriittiset hetket
17.06.2004
Raportti Saksassa Loccumin akatemiassa kesäkuussa 2004 pidetyn seminaarin alustuksista ja keskusteluista.
Lataa pdf-tiedosto
HVK:n vuosikertomus 2003
01.04.2004
Irakin kriisin takia varauduttiin yleisti öljymarkkinoiden häiriöihin. IEA käynnisti öljyn kriisivalmiusjärjestelmän, johon myös Suomi osallistui. Huoltovarmuus edistyi myös EU-tasolla, kun komissio antoi erityisesti energia-alalla useita tähän liittyviä direktiiviehdotuksia. Valtioneuvoston vuonna 2002 vahvistaman huoltovarmuuden tavoitepäätöksen toteutusta jatkettiin. Huoltovarmuuden tasoa alennettiin energia- ja elintarvikehuolon osalta ja pääpainoa siirrettiin yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin turvaamiseen. Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan organisaation uudistamista jatkettiin.
Lataa pdf-tiedosto
Tietojärjestelmäalan uhka-analyysi 2003
01.10.2003
Tiedonkäsittelyalan tarvikkeiden huoltovarmuusselvitys
30.09.2003
PTS:n tietojäjestelmäjaoston julkaisu 2/2003
Lataa pdf-tiedosto
Huoltovarmuuskeskuksen vuosikertomus 2002
01.04.2003
Tiedonsiirron ja tiedonkäsittelyn muutos- ja uhka-analyysi 2002
15.01.2003
PTS:n tietojärjestelmäjaoston julkaisu 1/2003
Lataa pdf-tiedosto
New Yorkin WTC-terrori-isku ja toiminnan jatkuvuus. Opit suomalaisille yrityksille ja julkishallinnolle.
11.09.2002
PTS:n tietojärjestelmäjaoston julkaisu 4/2002.
Lataa pdf-tiedosto
Huoltovarmuuskeskuksen vuosikertomus 2001
01.04.2002
Kansainvälinen terrorismi nousi globaaliksi turvallisuuspoliittiseksi uhaksi vuonna 2001. Kansainvälinen toiminta yhteisten huoltovarmuusjärjestelyjen edistämiseksi jatkui vilkkaana. Maamme huoltovarmuutta kehitettiin ja ylläpidettiin valtioneuvston vuonna 1995 antaman huoltovarmuuspäätöksen mukaisesti. Uusia tavoitteita valmistellut selvitystyö saatiin päätökseen vuoden aikana.
Lataa pdf-tiedosto
Tietotekniikan turvallisuus ja toiminnan varmistaminen
15.01.2002
PTS:n tietojärjestelmäjaoston ohje 1/2002
Lataa pdf-tiedosto
Tiedonsiirron ja -käsittelyn muutos- ja uhka-analyysi 2/2001
31.12.2001
PTS:n tiedonsiirtotoimikunnan seurantaraportti
Lataa pdf-tiedosto
Tiedonsiirron ja -käsittelyn muutos- ja uhka-analyysi 1/2001
01.07.2001
PTS:n tiedonsiirtotoimikunnan seurantaraportti
Lataa pdf-tiedosto
Huoltovarmuuden tavoitteiden tarkistaminen
15.05.2001
Lähdekoodi ja huoltovarmuus
02.05.2001
Huoltovarmuuskeskuksen julkaisu 2001.
Lataa pdf-tiedosto
Internet, toiminnan verkottuminen ja sen haavoittuvuus
01.05.2001
PTS:n tietojärjestelmäjaoston julkaisu 2/2001
Lataa pdf-tiedosto
Huoltovarmuuskeskuksen vuosikertomus 2000
01.04.2001
Tiedonsiirron muutos- ja uhka-analyysi 01.01. – 30.06.2000
01.07.2000
Tietojärjestelmäjaoston julkaisu 4/2000
Lataa pdf-tiedosto
Tietojärjestelmien tietoturvallisuuden hallinnolliset järjestelyt.
15.05.2000
Puolustustaloudellinen suunnittelukunta, TIHA-työryhmä
Lataa pdf-tiedosto
Olli Martikainen ja Seppo Ihalainen: Tietoyhteiskunta ja huoltovarmuus
01.01.2000