HVO Extranet

Kannanotto: Laivarahoitus uhka huoltovarmuudelle

Eduskunta myönsi vuoden 2013 talousarviossa 30 miljoonaa euroa käytettäväksi Suomen rekisterissä olevien alusten ympäristömyönteisiin jälkiasennuksiin. Ensimmäisessä jaossa määrärahasta myönnettiin tukea kuuden varustamon 22 alukselle. Monet varustamoista jättävät tuen nostamatta, koska se on määrältään pieni investointeihin nähden ja muuta rahoitusta on nykymarkkinoilta lähes mahdotonta hankkia. Perjantaina 13.12.2013 päättyi toinen haku, jossa tukea oli jaossa 11 miljoonaa euroa.

Itämeren oloihin sopiva rikkipesuri on vihdoin saatu kehitettyä. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että rikkipesuri-investoinnit eivät ole saamassa tukea tai tuki jää hyvin pieneksi. Syy tähän on se, että rikkipesuri useassa tapauksessa maksaa itsensä takaisin alle viidessä vuodessa, jolloin niille ei voi EU-säännösten mukaan myöntää tukea.

Rikkipesureiden sijaan tukea myönnetään polttoaineiden jäähdytysjärjestelmiin, jolla tuetaan siirtymistä raskaasta polttoöljystä (HFO) huomattavasti kalliimpaan dieselöljyyn. Nykyisellä HFO:n ja dieselöljyn hintaerolla, mikäli kaikki alukset siirtyvät käyttämään dieselöljyä, Suomen kansantalouden viennin ja tuonnin kulut kasvavat noin 600 miljoonaa euroa.   

Varustamoiden taloudellinen tilanne on viimeisen viiden ja puolen vuoden aikana on ollut todella huono. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa ne eivät saa rahoitusta investointeihin pankkisektorilta. Vaarana on, että kannattavat jälkiasennukset, jotka mahdollistaisivat aluksen rikkipäästöjen pudottamisen 0,1 prosenttiin käyttäen nykyistä HFO:ta, jäävät tekemättä. Sen seurauksena Suomen alusrekisteristä ja Suomen ulkomaankauppaa hoitavasta meriliikenteestä saattaa poistua useita huoltovarmuuskriittisiä aluksia, kun polttoainekulut alusta kohti kasvavat jopa useilla miljoonilla euroilla vuodessa.

Huoltovarmuuskeskus pitää tärkeänä, että laivarahoitusta kehitettäisiin niin, että kotimaiset varustamot saisivat investointeihinsa lainarahoitusta. Alusinvestointien rahoitusmahdollisuuksista on tehty kehitysehdotuksia liikenne- ja viestintäministeriön meriliikennestrategiaa valmistelevassa työryhmässä. Ne olisi toteutettava mahdollisimman pikaisesti, jotta varustamot ehtisivät varautua vuoden 2015 alussa kiristyviin rikkirajoihin.