Lääkkeiden velvoitevarastointikorvauksen hakeminen vuodelta 2017

OHJE LÄÄKKEIDEN VELVOITEVARASTOINTIKORVAUKSEN HAKEMISEEN VUODELTA 2017 

Varastointivelvoitteen piiriin kuuluvat lääkeryhmät on lueteltu lääkkeiden velvoitevarastointilaissa (2008/979) ja lääkeryhmiin sisältyvät lääke-, apu- ja lisäaineet sekä pakkausmateriaalit valtioneuvoston asetuksessa (2008/1114). Velvoitteen piirissä olevat lääkevalmisteet löytyvät Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean julkaisemassa velvoitevarastointiluettelossa.

Velvoitteeseen sitoutuneesta pääomasta voi hakea korvausta Huoltovarmuuskeskukselta. Korvauksen suuruus on korkolain (633/1982) tarkoittama Suomen Pankin viitekorko lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä velvoitteeseen sitoutuneelle pääomalle. Suomen Pankin viitekorko oli 0,0 % sekä kaudella 1.1.- 30.6.2017 että kaudella 1.7. -31.12.2017, joten suoritettava korvaus on alku- ja loppuvuodesta 2,0 %.  Elektrolyytti- ja nestetasapainohäiriöiden hoidossa sekä parenteraalisessa ravitsemuksessa käytettävistä lääkkeistä suoritetaan 2 % lisäkorvaus.

Korvaushakemus tulee toimittaa Huoltovarmuuskuskukselle tammikuun 2018 loppuun mennessä kun kaikki vuoden 2017 velvoitteeseen kohdistuneet tapahtumat ovat tiedossa.  Hakemus toimitetaan sekä sähköpostina että korvausta hakevan yhteisön nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoituksella Huoltovarmuuskeskukseen. Tulostettuun hakemuskaavakkeeseen on liitettävä:

  • tilintarkastajan todistus siitä, että hakemuksen perusteena olevat summat velvoitevarastoon sitoutuneesta pääomasta ovat oikein johdetut yhteisön kirjanpidosta
  • kopiot velvoitetun Fimealle toimittamasta velvoitemääristä ja Fimean myöntämistä alitusluvista

Hakemus tehdään Huoltovarmuuskeskuksen Excel-kaavakkeelle. Ennen kaavakkeen täyttämistä se on tallennettava omalle koneelle. Kaavake on Huoltovarmuuskeskuksen kotisivuilla osoitteessa www.huoltovarmuus.fi Kaavake lähetetään sähköpostilla osoitteella kirjaamo@nesa.fi

Hakemus lähetetään postitse tai toimitetaan osoitteeseen: Huoltovarmuuskeskus, Aleksanterinkatu 48 A, 7 krs. 00100 Helsinki, keskiviikkoon 31.1.2018 klo 15.50 mennessä. Sähköpostin aiheeksi ja kuoriin merkitään lääkkeiden velvoitevarastointikorvaus.

Kaavake täytetään kausille 1.1. – 30.6.2017 ja 1.7. – 31.12.2017 lääkeryhmittäin ja valmisteittain. Täytettävät tiedot ovat: valmisteen nimi, vahvuus, pakkauskoko, olomuoto, velvoitteen määrä, suurimman alitusluvan mukainen määrä, kauden alin varastomäärä ja arvo per pakkaus. Tarvittaessa kaavakkeen tietoja voi täydentää erillisellä liitteellä. Kunkin valmisteen kohdalla on lueteltava vuoden 2017 velvoitteeseen vaikuttavien alituslupien päätösnumerot niille tarkoitettuun sarakkeeseen. Päätösnumero on ilmoitettu päätöksen ensimmäisellä rivillä (1-3 numeroa).

Mikäli velvoite on toteutettu raaka-aineina tai puolivalmisteina, täytetään kaavakkeen osio 15 valmistuksessa käytettävät raaka-aineet ja osio 16 valmistuksessa käytettävät pakkausmateriaalit. Valmisteen nimirivillä tulee tällöin mainita vaihtoehtoinen yksikkö, esimerkiksi kg sekä raaka-aineesta valmistettavien lääkkeiden lääkeryh-mä (esimerkiksi R1, mikäli kyseessä on mikrobilääke) sekä ko. lähtöaineista valmistettavien lääkkeiden nimet.

Arvot ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Lisäksi kaavakkeeseen täytetään hakemuksen yhteyshenkilön ja yrityksen yhteystiedot sekä Y-tunnus ja pankki, pankkitilin numero IBAN-muodossa korvauksen suorittamista varten.

Huoltovarmuuskeskus suorittaa korvauksen lain ja oikein laadittujen hakemusten perusteella maaliskuun 2018 loppuun mennessä.

Lisätietoja lääkkeiden velvoitevarastointikorvauksista antaa valmiusasiamies Riku Juhola, riku.juhola@nesa.fi tai puhelin 029 505 10 43. Tämä ohje ja hakukaavake ovat julkaistu Huoltovarmuuskeskuksen kotisivuilla www.huoltovarmuus.fi 20.11.2017.

Hakemuskaavake