HVO Extranet

Ohje lääkkeiden velvoitevarastointikorvauksen hakemiseen vuodelta 2020

Varastointivelvoitteen piiriin kuuluvat lääkeryhmät on lueteltu lääkkeiden velvoitevarastointilaissa (2008/979) ja lääkeryhmiin sisältyvät lääke-, apu- ja lisäaineet sekä pakkausmateriaalit valtioneuvoston asetuksessa (2008/1114). Velvoitteen piirissä olevat lääkevalmisteet on lueteltu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean julkaisemassa luettelossa.

Velvoitteeseen sitoutuneesta pääomasta voi hakea korvausta Huoltovarmuuskeskukselta. Korvauksen suuruus on korkolain (633/1982) tarkoittama Suomen Pankin viitekorko lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä laskettuna velvoitteeseen sitoutuneelle pääomalle. Suomen Pankin viitekorko oli 0,0 % kausilla 1.1.- 30.6.2020 ja 1.7. -31.12.2020, joten suoritettava korvaus on sekä alku- että loppuvuodesta 2,0 %. Elektrolyytti- ja nestetasapainohäiriöiden hoidossa sekä parenteraalisessa ravitsemuksessa käytettävistä lääkkeistä, perusliuoksista, ravintoliuoksista ja albumiiniliuoksista suoritetaan 2 % lisäkorvaus.

Korvaushakemus tulee toimittaa Huoltovarmuuskeskukselle tammikuun 2021 loppuun mennessä kun kaikki vuoden 2020 velvoitteeseen kohdistuneet tapahtumat ovat tiedossa.
Hakemus toimitetaan sekä sähköpostina että kirjeitse Huoltovarmuuskeskuksen kirjaamoon tammikuun viimeisen päivän ollessa sunnuntai viimeistään 1.2.2021. Tulostettuun hakemuskaavakkeeseen on liitettävä:

• tilintarkastajan todistus siitä, että hakemuksen perusteena olevat summat velvoitevarastoon sitoutuneesta pääomasta ovat oikein johdetut yhteisön kirjanpidosta
• hakemuksen vahvistaa allekirjoituksellaan yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö
• kopiot velvoitetun Fimealle toimittamasta velvoitemääristä ja Fimean myöntämistä alitusluvista

Hakemus lähetetään postitse tai toimitetaan osoitteeseen: Huoltovarmuuskeskus, Aleksanterinkatu 48 A, 7krs. 00100 Helsinki. Sähköpostin aiheeksi ja kuoriin merkitään lääkkeiden velvoitevarastointikorvaus.

Hakemus tehdään Huoltovarmuuskeskuksen Excel-kaavakkeelle. Ennen kaavakkeen täyttämistä se on tallennettava omalle koneelle. Kaavake on Huoltovarmuuskeskuksen kotisivuilla osoitteessa www.huoltovarmuus.fi Kaavake lähetetään sähköpostilla osoitteella kirjaamo@nesa.fi

Kaavake täytetään kausille 1.1. – 30.6.2020 ja 1.7. – 31.12.2020 lääkeryhmittäin ja valmisteittain. Täytettävät tiedot ovat: valmisteen nimi, vahvuus, pakkauskoko, olomuoto, velvoitteen määrä, suurimman alitusluvan mukainen määrä, kauden alin varastomäärä ja arvo per pakkaus. Tarvittaessa kaavakkeen tietoja voi täydentää erillisellä liitteellä. Kunkin valmisteen kohdalla on lueteltava vuoden 2020 velvoitteeseen vaikuttavien alituslupien päätösnumerot niille tarkoitettuun sarakkeeseen. Päätösnumero on ilmoitettu päätöksen ensimmäisellä rivillä (1-3 numeroa).

Mikäli velvoite on toteutettu raaka-aineina tai puolivalmisteina, täytetään kaavakkeen osio 15 valmistuksessa käytettävät raaka-aineet ja osio 16 valmistuksessa käytettävät pakkausmateriaalit. Valmisteen nimirivillä tulee tällöin mainita vaihtoehtoinen yksikkö, esimerkiksi kg sekä raaka-aineesta valmistettavien lääkkeiden lääkeryhmä (1-14 esimerkiksi R1) sekä ko. lähtöaineista valmistettavien lääkkeiden nimet, tiedot tarvittaessa liitteenä.

Arvot ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Lisäksi kaavakkeeseen täytetään hakemuksen yhteyshenkilön ja yrityksen yhteystiedot sekä Y-tunnus ja pankki, pankkitilin numero IBAN-muodossa korvauksen suorittamista varten.

Huoltovarmuuskeskus suorittaa korvauksen lain ja oikein laadittujen hakemusten perusteella maaliskuun 2021 loppuun mennessä.

Lisätietoja lääkkeiden velvoitevarastointikorvauksista Fimean sivuilta sekä riku.juhola@nesa.fi tai puhelin 029 505 10 43. Tämä ohje ja hakukaavake ovat julkaistu 2.12.2020 Huoltovarmuuskeskuksen kotisivuilla www.huoltovarmuus.fi