HVO Extranet

Huoltovarmuuskeskus

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta. Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa johtaa sen hallitus.

Toiminnan perustana on valtion talousarvion ulkopuolinen huoltovarmuusrahasto, josta rahoitetaan varmuusvarastointi ja eräät teknisen infrastruktuurin turvaamiseksi toteutetut varajärjestelyt.

Julkishallinnon ja elinkeinoelämän yhteistoiminnan kehittäminen huoltovarmuusasioissa

Huoltovarmuuden varmistamisessa elinkeinoelämän ja julkishallinnon välinen yhteistyö on ratkaisevassa asemassa. Huoltovarmuuskeskus tukee tätä yhteistyötä mm. kehittämällä ja kouluttamalla yrityksille jatkuvuudenhallinnan työkaluja, toteuttamalla yritysten ja viranomaisten yhteisiä harjoituksia sekä tukemalla ja ohjaamalla sektorien ja poolien toimintaa.

Huoltovarmuuden kannalta elintärkeiden teknisten järjestelmien toimivuuden varmistaminen

Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on yhteistyössä muiden viranomaisten ja elinkeinoelämän kanssa varmistaa, että yhteiskunnalle kriittisimmät järjestelmät toimivat kaikissa tilanteissa. Huoltovarmuuskeskus suunnittelee ja rahoittaa erilaisia tietojärjestelmien, tietoliikenteen, finanssialan ja joukkoviestinnän varmennus- ja varajärjestelyitä.

Välttämättömän tavara- ja palvelutuotannon sekä sotilaallista maanpuolustusta tukevan tuotannon tukeminen

Huoltovarmuuskeskus tukee teknisin ja rahoituksellisin järjestelyin poikkeusoloissa tarvittavan tavara- ja palvelutuotannon sekä sotilaallista maanpuolustusta tukevan tuotannon toimintaedellytyksiä. Tässä toiminnassa Huoltovarmuuskeskus tekee yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa.

Velvoite- ja turvavarastoinnin hoitaminen

Velvoitevarastoinnin tarkoituksena on maan huoltovarmuuden turvaaminen tuontipolttoaineiden tai lääkkeiden vakavan saantihäiriön varalta. Turvavarastoinnilla pyritään väestön toimeentulon ja yritysten tuotannon turvaamiseen välttämättömien raaka-aineiden ja materiaalien saantihäiriöissä. Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on hoitaa näiden varastojen ylläpitämiseen liittyviä käytännön toimenpiteitä.

Valtion varmuusvarastoitavien materiaalien ylläpitäminen

Valtiolla on varmuusvarastoituna materiaaleja väestön toimeentulon ja talouselämän toiminnan turvaamiseksi vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta. Varmuusvarastoilla turvataan energiahuoltoa, elintarviketaloutta, terveydenhuoltoa sekä maanpuolustusta palvelevaa tuotantoa. Huoltovarmuuskeskuksen tehtävänä on ylläpitää varastoitavia materiaaleja.