HVO Extranet

Selvitys Huoltovarmuuskeskuksen toiminnasta suojainten hankintaa koskien valmistunut

Viime viikolla julkisuuteen nousivat Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) suojainkaupat ja niihin liittyvät hankintaprosessit. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on pyytänyt torstaina 9. huhtikuuta HVK:lta selvityksen julkisuudessa esillä olleista suojavarustehankinnoista. HVK:n hallitus tilasi KPMG Oy Ab:lta erillisselvityksen suojavarusteiden hankinnasta ja on myös selvittänyt asiaa sisäisesti. Selvitys on luovutettu työ- ja elinkeinoministeriölle ja se julkaistaan HVK:n verkkosivuilla.

Koronaviruspandemian myötä suojaimiin kohdistuu ennennäkemättömän kova kysyntä. Käytännössä lähes jokainen maa pyrkii hankkimaan tavaraa mahdollisimman paljon ja mahdollisimman nopeasti. Huoltovarmuuskeskus on ottanut koronaviruksen aiheuttaman poikkeusolojen aikana vastaan uusia hankintatehtäviä, jotka eivät kuulu organisaation normaaliin toimenkuvaan. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tukipyyntöihin perustuen HVK on pyrkinyt viime viikkoina tekemään kaiken mahdollisen hankkiakseen tarvittavat määrät suojavarusteita.

Selvityksen tulokset

Suojavälinehankintoihin liittyvät pyynnöt ovat olleet määrällisesti poikkeuksellisen suuria ja aikataulut tiukkoja. Selvityksen mukaan HVK:lla ei ole ollut operatiivisia edellytyksiä toimeenpanna suojavarushankintoja ministeriöiltä tulleiden tukipyyntöjen mukaisesti. HVK:n toimiva johto on tukipyyntöjä toimeenpannessaan poikennut hankintalaista sekä HVK:n työjärjestyksessä ja taloussäännössä määritellystä ohjeistuksesta merkittävästi ja toistuvasti. HVK:n hallitus ei ole tiennyt julkisuudessa olleista suojainvälineiden kaupoista ennen niiden toteuttamista.

Selvityksessä todetaan myös, että suojavälinekauppojen toimittajien taustoja ei ole tarkastettu tarvittavassa laajuudessa.

Tämän nopealla aikataululla teetetyn erillisselvityksen lisäksi tapahtumista tullaan teettämään myös laajempi ja kattavampi tarkastus.

Huoltovarmuuskeskuksen toimet havaintojen ja puutteiden korjaamiseksi

HVK:ssa on ryhdytty nopeisiin toimenpiteisiin selvityksessä esiin nousseiden toiminnan puutteiden korjaamiseksi. HVK:n hankintaorganisaatiota on vahvistettu jo ennen julkisuudessa uutisoituja kauppoja TEM:n, säteilyturvakeskus STUK:n ja Hanselin asiantuntijoilla sekä HVK:n sisäisillä siirroilla. HVK käyttää myös ulkopuolista asiantuntemusta niin paljon kuin on poikkeusoloissa tarpeen.

HVK ostaa ulkopuoliselta palveluntarjoajalta täysipäiväisen sisäisen tarkastuksen johtajan työskentelemään HVK:lle toistaiseksi. Sisäisen tarkastuksen johtaja valvoo toimitusjohtajan tukena toimintaa ja kehittää riskinhallinnan menettelyjä poikkeusoloissa.

HVK:n hallitus on päättänyt 11.4.2020 kokouksessaan vapauttaa työvelvoitteesta johtoryhmän jäsenet Asko Harjulan ja Jyrki Hakolan toistaiseksi.

“Koronaviruksen aiheuttaman poikkeusolojen aikana on välttämätöntä pystyä reagoimaan muuttuvaan tilanteeseen nopeasti ja tarvittaessa ottamaan vastaan tehtäviä, jotka eivät normaalioloissa organisaatiolle kuulu. HVK:n hallitus on päättänyt 14.4.2020 kokouksessaan vahvistaa tarkennetun hankintaohjeen koronavirustilanteen hankintoihin. Poikkeusoloissa, jolloin riskit ovat erityisen suuret, tulee hankinnoissa kiinnittää tavanomaistakin enemmän huomiota riskien asianmukaiseen hallintaan”, sanoo Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen puheenjohtaja Ilona Lundström.

“Poikkeusolot asettavat kaikki yhteiskunnan toimijat poikkeuksellisen paineen alle. HVK:n henkilöstö on suoriutunut tehtävästä pääsääntöisesti hyvin ja sillä on edellytykset toteuttaa sille määrätty erityistehtävä menestyksekkäästi, kun edellä mainitut riskienhallintaan ja osaamisen vahvistamiseen keskittyvät toimenpiteet on tehty. Teemme nyt kaikkemme, että saamme palautettua suomalaisten luottamuksen Huoltovarmuuskeskukseen ja hankittua vaikeassa markkinatilanteessa suojavälineitä, joilla on kriittisen tärkeä rooli epidemian leviämisen hillitsemisessä ja hoitohenkilökunnan suojaamisessa”, toteaa HVK:n va. toimitusjohtaja Janne Känkänen.

Jatkotoimet julkisuudessa olleiden kauppatoimien osalta

STM:n tukipyyntöjen perusteella tehdyistä suojainhankinnoista nousivat julkisuuteen tehdyt hankinnat. HVK on tehnyt sopimuksen suojavälineiden hankinnoista sekä LDN Legal Partners Ltd:n että The Look Medical Care Oü:n kanssa, kuten on aiemmin tiedotettu. Kauppasummat ovat 4 980 000 € LDN Legal Partners Ltd:n osalta, joka on maksettu kokonaan ja 5 310 000 € The Look Medical Care Oü:n osalta, josta on maksettu 2 655 000 €. Maksettu kauppasumma on jäädytetty. Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen saaman selvityksen mukaan kyseessä ovat ainoat näiden toimijoiden kanssa tehdyt kauppatoimet.

LDN Legal Partners Ltd:ltä tehdystä suojavälinehankinnasta arvoltaan kolmannes kaupan kohteena olleista tuotteista on toimitettu. Helsinkiin 7.4.2020 saapuneessa toimituksessa vaikuttaa hallituksen saaman selvityksen mukaan olleen virhe sekä tavaran laadussa että määrässä. HVK on ryhtynyt kaupan osittaiseen purkuun ja vaatii suorituksen palauttamista toimittamatta jääneen tavaran osalta sekä hinnanalennusta virheellisen tavaran perusteella. Lisäksi HVK:n on tehnyt aiheesta tutkintapyynnön poliisille.

Jo toimitetut suojavarusteet eivät hallituksen saaman selvityksen mukaan vastanneet STMn tukipyynnön ja HVK:n tilauksen sisältöä. Suomeen saapuneet hengityssuojaimet eivät olleet sairaalakäyttöön tarkoitettujen standardien mukaisia suojaimia. Niitä voidaan kuitenkin käyttää hoivayksiköissä ja kotipalveluissa ja ne on otettu käyttöön.

HVK on esittänyt The Look Medical Care Oü:lle kaupan purkuilmoituksen ja palautusvaatimuksen maksetun kauppahinnan osalta. Kaupan purkuperusteena on ennakoitu sopimusrikkomus, joka perustuu ilmi tulleeseen rahanpesuepäilyyn ja maksun jäädyttämiseen sekä siihen, että yhtiö on markkinoinut vastaavia tuotteita väärennetyllä tuotesertifikaatilla. Sopimuksen perusteella ei ole toimitettu Suomeen suojaimia. Yritys on kiistänyt purkuperusteen olemassaolon ja asia on riitainen. Yritys on sittemmin esittänyt myös väitteen, että edellä käsitelty LDN Legal Partners Ltd:n kanssa tehty sopimus olisi tehty myös The Look Medical Care Oü:n kanssa. Asia on riitainen myös tältä osin.

HVK:n hallitus toteaa, että valtioneuvoston asetuksen huoltovarmuudesta (25.6.2008/455) mukaan hankinnoista, myynneistä, käyttöomaisuusinvestoinneista ja muista taloudellisista sitoumuksista laitoksen talousarvion ja toimintasuunnitelman puitteissa päättää toimitusjohtaja. HVK:n toimiva johto on siten laillisesti voinut toteuttaa kauppatoimet ilman HVK:n hallituksen myötävaikutusta.

Lisätiedot:

Janne Känkänen
Va. toimitusjohtaja (Operatiivinen toiminta)
Puh. 029 505 1012

Ilona Lundström
HVK:n hallituksen puheenjohtaja (Hallituksen toiminta)
Puh. 029 504 7186

Haastattelupyynnöt:

Emmi Laaksonen
Toimitusjohtajan assistentti
Puh. 029 505 1017

 

Liitteet:

HVK:n työjärjestys

HVK:n taloussääntö

Ote HVK:n hallituksen pöytäkirjasta 02/2020

KPMG:n erillisselvitys

Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen selvitys työ-ja elinkeinoministeriölle

 

Tiedote julkaistu 14.4.2020 klo 19.30