Publicerad 22.06.2022

ANM: En redogörelse om försörjningsberedskapen sänds på remiss

Arbets- och näringsministeriet bereder statsrådets första redogörelse om försörjningsberedskapen. I redogörelsen beskrivs verksamhetsmiljön för försörjningsberedskapen samt bedöms behoven att utveckla försörjningsberedskapen i en föränderlig omvärld. Aktuella kriser har utöver den nationella beredskapen också framhävt betydelsen av internationellt samarbete kring försörjningsberedskapen både på nordisk nivå och på EU-nivå.

”Försörjningsberedskapen bör utvecklas systematiskt och långsiktigt. Förändringarna i omvärlden, såsom coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina, har framhävt vikten av försörjningsberedskap. Behovet av att utveckla försörjningsberedskapen identifierades redan under pandemin och syftet med redogörelsen är att dra upp riktlinjer för utvecklingsarbetet”, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Minister Haatainen ansvarar för försörjningsberedskapsfrågorna och är ordförande för den parlamentariska grupp som följer beredningen av redogörelsen.

I redogörelsen fastställs de centrala principerna och utvecklingsobjekten för försörjningsberedskapen

Syftet med redogörelsen är att genom parlamentarisk beredning fastställa de strategiska riktlinjer som är centrala med tanke på försörjningsberedskapens funktion. Genom redogörelsen och verkställandet av den säkerställs en tillräcklig nivå på och funktionsförmåga för försörjningsberedskapen som en del av samhällets övergripande säkerhet. I redogörelsen bedöms inte de operativa detaljerna i försörjningsberedskapen, utan de centrala principerna och utvecklingsobjekten fastställs.

De viktigaste utvecklingsobjekten gäller de ekonomiska resurserna för försörjningsberedskapen, uppdateringen av regleringen, den sektorsvisa beredskapen och ett närmare samarbete. Andra utvecklingsobjekt är bland annat säkerställande av kompetensen samt utveckling av en nätverksmodell och en kontinuerlig samhällsdialog.

Utlåtanden kan lämnas fram till den 8 augusti

Remissbehandlingen av utkastet till redogörelse om försörjningsberedskapen är öppen fram till den 8 augusti 2022. Utlåtanden kan lämnas in via webbtjänsten utlåtande.fi. Propositionen finslipas efter remissbehandlingen och regeringen har för avsikt att överlämna den till riksdagen i september 2022.