Publicerad 29.04.2022

Finland och Sverige samarbetar brett och mångsidigt inom beredskapsfrågor

Samarbetet för att upprätthålla och utveckla samhällsberedskapen är en viktig del av Finlands och Sveriges gemensamma beredskap. Fredagen den 29.4. träffas ländernas myndighetschefer med ansvar för beredskapsfrågor i Helsingfors. Det bilaterala mötet är det första i sitt slag och på agendan finns såväl samhällsberedskap, försörjningsberedskap som cyberfrågor.

“I och med den senaste tidens förändringar i säkerhetsmiljön är det ännu viktigare att Finland och Sverige bedriver ett intensivt, nära och omedelbart samarbete på alla nivåer. De globala utmaningarna mot vår säkerhet är komplexa. Det handlar om förändringarna i vår säkerhetsmiljö men också om klimatförändringarna och det digitaliserade samhällets sårbarheter”, säger myndighetscheferna.

I det bilaterala mötet deltar MSB:s (Sveriges Myndighet för Samhällsskydd och Beredskap) nya generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka, överdirektör Kimmo Kohvakka från inrikesministeriet, direktör för planering och analys vid Axel Hagelstam från Försörjningsberedskapscentralen (FBC) vid arbets- och näringsministeriet, och överdirektör Sauli Pahlman från Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket.

Ett nära samarbete mellan grannländerna stärker myndigheternas kompetens och effektiviserar verksamheten

Beredskapssamarbetet för samman ett flertal olika aktörer inom statsförvaltningarna såväl i Finland som i Sverige. Det bilaterala samarbetet täcker såväl krisberedskap, civilt försvar och räddningstjänst som även försörjningsberedskap.

Avsiktsförklaringen mellan Finland och Sverige om fördjupat samarbete inom krisberedskap, civilt försvar och räddningstjänst, som undertecknades av Sveriges justitieminister och Finlands inrikesminister i februari 2021, är nu viktigare än någonsin. Under 2021 har samarbetet framskridit bland annat när det gäller civila beredskapsfrågor inom EU och Nato samt gemensamma övningar, statistikföring och forskning. Ministrarna Morgan Johansson och Krista Mikkonen möttes i mitten av mars i Helsingfors och poängterade vikten av fortsatt tätt arbete länderna emellan.

Försörjningsberedskapssamarbetet mellan MSB och FBC följer den strategiska samarbetsplan som gemensamt dragits upp för åren 2021-2025. Samarbetet inom cybersäkerhet som bedrivs tillsammans med Cybersäkerhetscentret ingår i denna strategiska samarbetsplan.

Finland och Sverige har även ett bilateralt försörjningsberedskapsavtal från 1992 där man kommit överens om ekonomiskt samarbete i internationella krissituationer.

Samarbetet mellan Finland och Sverige är mångsidigt och intensivt på den politiska nivån, tjänstemännen emellan samt i det operativa arbetet på fältet.

Efter sitt enskilda möte den 29.4. deltar myndighetscheferna i ett offentligt samtal på Hanaholmen med rubriken ”When Crisis Comes –  Swedish-Finnish Cooperation in Civil Defence”.

Länk till Hanaholmens webbsida