Publicerad 05.04.2022

Försörjningsberedskapens lägesbild (1.4.): Bränslekostnaderna har stigit kraftigt

Effekterna av kriget i Ukraina avspeglas på vissa sektorer, men har tills vidare inte haft någon betydande inverkan på försörjningsberedskapen. Finländarnas beredskapsintresse har ökat.

Sammanställningen av en allmän lägesbild är viktig med tanke på beslutsfattandet i krissituationer och störningar. För närvarande utarbetas en lägesbild varje vecka till stöd för beslutsfattandet av näringslivet och landets regering. Lägesbildsrapporten omfattar en allmän bild av olika branschers funktionsförmåga och deras potentiella utmaningar.

Försörjningsberedskapens lägesbild har sammanställts under snart två år särskilt i anslutning till coronakrisens inverkan på de olika branscherna. Den allmänna bilden som sammanställs tillsammans med Försörjningsberedskapsorganisationen (FBO) utsträcks i fortsättningen till att i större omfattning granska utmaningar i omvärlden.

Försörjningsberedskapens lägesbild 1.4.2022: Summaeffekt av kriget i Ukraina, strejker och coronavirus

Kriget i Ukraina påverkar fortsättningsvis vissa sektorer, men tills vidare har inga betydande effekter på försörjningsberedskapen noterats. Effekterna beror framför allt på de kraftigt stegrade bränslepriserna och den försämrade tillgången på vissa råvaror.

I Finland påverkas läget samtidigt av strejkerna inom hälso- och sjukvården, kommunsektorn och pappersindustrin. Det osäkra läget återspeglas bland annat i medborgarnas ökade intresse för beredskap.

Coronapandemin stör fortfarande sektorerna. Belastningen på vården har dock hållits relativt stabil. Majoriteten av sektorerna har redan utvecklat rutiner för att kontrollera smittspridningen. I vissa sektorer har pandemiåtgärderna också varit till nytta för att kontrollera verkningarna av kriget i Ukraina, genom att man har hittat alternativa leverantörer av råvaror och material.

Försörjningsberedskapscentralen publicerar ett kort sammandrag av lägesöversikten. De detaljerade branschuppgifterna är säkerhetsklassificerade och därmed inte offentliga.