Publicerad 09.11.2022

Försörjningsberedskapens lägesbild: Elsystemets försörjningsberedskap är i skick

Elsystemets försörjningsberedskap har inget akut problem. Mycket är dock fortfarande osäkert gällande de närmaste månaderna, varför risken för elbrist är högre än normalt särskilt i vinter.

Utformningen av en gemensam lägesbild är väsentlig med tanke på beslutsfattandet i krissituationer och vid störningar. Försörjningsberedskapscentralen (FBC) sammanställer en allmän lägesbild av försörjningsberedskapen till stöd för beslutsfattandet i näringslivet och landets regering.

Lägesbildsrapporten omfattar en allmän bild av olika branschers funktionsförmåga och deras potentiella utmaningar. Den allmänna lägesbilden som sammanställs tillsammans med Försörjningsberedskapsorganisationen (FBO) granskar utmaningar i omvärlden ur flera perspektiv.

Försörjningsberedskapens lägesbild har tagits fram i cirka två och ett halvt år. En ny lägesbild publiceras varannan vecka.

Lägesbild 7.11: Orosmoment är utsikterna för ekonomin, de stigande räntorna och inflationsutvecklingen

Utsikterna för ekonomin, de stigande räntorna och inflationsutvecklingen oroar försörjningsberedskapskritiska företag. De stigande priserna på energi och produktionsinsatser och de förlängda leveranstiderna för komponenter försvagar lönsamheten i flera branscher.

Man ser inget akut problem i fråga om elsystemets försörjningsberedskap. Mycket är dock osäkert gällande de närmaste månaderna, varför risken för elbrist är högre än normalt särskilt i vinter. Prisutvecklingen för bränslen och särskilt för dieselbränsle ses som en utmaning.

Statsförvaltningen och företag inom kritisk infrastruktur utsätts för fler cyberattacker än vanligt. På grund av attackerna är hotbedömningen fortsatt förhöjd.

Coronavirusläget i Finland har utvecklats i en sämre riktning. Hälso- och sjukvårdens kösituation är fortfarande ganska dålig, och antalet patienter för vilka vårdgarantigränsen har överskridits ligger på en rekordhög nivå.

Försörjningsberedskapscentralen publicerar ett kort sammandrag av lägesöversikten. De detaljerade branschuppgifterna är säkerhetsklassificerade och därmed inte offentliga.