Publicerad 20.03.2023

Försörjningsberedskapens lägesbild: Ljusare än helhetsbilden

Helhetsbilden för försörjningsberedskapen har blivit något ljusare under månaden. Konsekvenserna av arbetskonflikterna ger sig fortfarande till känna i vissa branscher, å andra sidan börjar flera akuta problem lätta. Inom beredskap börjar fokus flyttas längre framåt och till nästa vinter. Cybersäkerhet och personalbrist väcker oro.

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) sammanställer tillsammans med Försörjningsberedskapsorganisationen (FBO) en allmän lägesbild av försörjningsberedskapen till stöd för beslutsfattandet i näringslivet och landets regering.

Lägesbildsrapporten omfattar en allmän bild av olika branschers funktionsförmåga och deras potentiella utmaningar. Den allmänna lägesbilden för försörjningsberedskap granskar omvärldens utmaningar ur flera perspektiv. Under början av 2023 produceras lägesbilden en gång i månaden.

Försörjningsberedskapscentralen publicerar ett kort sammandrag av lägesöversikten. De detaljerade branschuppgifterna är säkerhetsklassificerade och därmed inte offentliga.

Lägesbilden 10.3:  Oro om tillgång på personal och cybersäkerhet

Helhetsbilden av läget inom försörjningsberedskapen har under den innevarande månaden blivit en aning ljusare. Det här gäller både bedömningar om det rådande läget och åsikter om hur läget vad gäller försörjningsberedskap kommer att utvecklas.

Konsekvenserna av de realiserade arbetskonflikterna varierar beroende på bransch. Där konsekvenser har uppstått, kan återhämtningen ta upp till flera veckor. Trots att vissa strejker och varsel redan har avbrutits är läget inte ännu till denna del helt över.

Tillgång på personal i tillräcklig mängd orsakar huvudbry i flera olika branscher.

När vissa akuta orosmoment redan lättar (till exempel i anslutning till en eventuell elbrist), riktar företagen sina blickar längre bort i framtiden och till nästa vinter. I anknytning till detta har beredskapen redan utvecklats och ökats. Samtidigt är ändå den ekonomiska konjunkturutvecklingen och den allmänna osäkerheten faktorer som försvårar verksamhetsplaneringen.

Hot i anslutning till cybersäkerheten och ökade cyberattacker framträder starkt i bedömningarna av lägesbilden.

Medborgarnas och mediernas intresse för egenhändig beredskap verkar ha avtagit något efter det exceptionella intresset under hösten och vintern.