Publicerad 15.09.2022

Försörjningsberedskapens lägesbild: Med hänsyn till försörjningsberedskapen är läget oförändrat

Inga stora förändringar har skett i lägesbilden jämfört med läget för två veckor sedan. I allmänhet har oron för den ökande inflationen och priset på energi ökat. Driftsituationen i elsystemet är normal, men nästa vinter kommer elproduktionsläget att vara mer osäkert än tidigare, vilket orsakar bekymmer hos företagen.

Utformningen av en gemensam lägesbild är väsentlig med tanke på beslutsfattandet i krissituationer och vid störningar. Försörjningsberedskapscentralen (FBC) sammanställer en allmän lägesbild av försörjningsberedskapen till stöd för beslutsfattandet i näringslivet och landets regering.

Lägesbildsrapporten omfattar en allmän bild av olika branschers funktionsförmåga och deras potentiella utmaningar. Den allmänna lägesbilden som sammanställs tillsammans med Försörjningsberedskapsorganisationen (FBO) granskar utmaningar i omvärlden ur flera perspektiv.

Försörjningsberedskapens lägesbild har tagits fram i cirka två och ett halvt år. En ny lägesbild publiceras varannan vecka.

Lägesbild 9.9: Tillgången och priset på energi samt inflationen orsakar bekymmer hos företagen

Nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa Finlands egna möjligheter att producera el och öka efterfrågeelasticiteten, men samtidigt görs förberedelser för en eventuell elbrist nästa vinter. En elbrist skulle orsaka märkbara ekonomiska förluster och avbrott i produktionen i företagen.

Rysslands anfallskrig i Ukraina tillsammans med de globala effekterna av Covid-19-pandemin avspeglas i flera av försörjningsberedskapens sektorer, men de försörjningsberedskapsrelaterade konsekvenserna har tills vidare kunnat bemästras väl. Leveranstiderna är långa och i de flesta branscherna fortsätter kostnaderna att stiga. Tillgången på råvaror, komponenter, reservdelar och övriga material är fortsatt en utmaning.

De betydande bränsleprishöjningarna avspeglas fortfarande i alla transportformer, vilket i sin tur generellt höjer priserna på produkter.

Prisstegringen och tillgången på energi, den ökande inflationen och en eventuellt försvagad efterfrågan bland konsumenterna i ett redan svårt läge oroar företagen.

Den allmänna bilden är fortfarande tudelad. Under sommaren 2022 verkar många faktorer ha stabiliserats, men samtidigt är det svårt att förutse den eventuella kumulativa effekten av olika faktorer och förändringar av läget kan därför ske snabbt och överraskande.

Försörjningsberedskapscentralen publicerar ett kort sammandrag av lägesöversikten. De detaljerade branschuppgifterna är säkerhetsklassificerade och därmed inte offentliga.