Publicerad 24.08.2022

Försörjningsberedskapscentralen bygger upp förmågan att bekämpa informationspåverkan

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) inleder en ny kompetenscenterfunktion för informationssäkerhet. Det handlar om ett pilotprojekt som planerats pågå fram till 2024 och finansieras ur FBC:s program Digital säkerhet 2030. Funktionens permanenta placering och finansieringen för funktionen utreds under pilotprojektets gång.

Informationspåverkan är verksamhet genom vilken en utomstående part systematiskt och på ett skadligt sätt försöker påverka människors uppfattningar och agerande. Informationspåverkan kan genomföras till exempel genom att sprida lögner eller felaktig information eller använda data på ett sätt som avsiktligen är vilseledande. Genom denna verksamhet är det möjligt att rubba samhällets viktiga funktioner och därigenom hela samhällets funktionsförmåga. Informationspåverkan har existerat under historiens gång, men dess urval av metoder förändras drastiskt till följd av utvecklingen inom den digitala miljön. Bekämpningen av informationspåverkan förutsätter att den kan identifieras.

– Genom att utveckla informationssäkerheten ser vi till att det är möjligt att kontrollera hot och risker inom informationsmiljön. Medier, medborgare och myndigheter behöver få tillgång till handlingsmodeller och verktyg för att identifiera informationspåverkan och bedöma hur tillförlitlig information är, säger Antti Sillanpää, beredskapschef vid Försörjningsberedskapscentralen.

Den preliminära utredningen om informationssäkerhet som Försörjningsberedskapscentralen genomförde 2021 påvisade betydande nationella brister inom informationssäkerhet och lyfte fram inrättandet av en kompetensfunktion för informationssäkerhet som ett av dess utvecklingsobjekt. I maj 2022 fattade FBC:s styrelse på basis av utredningen beslut om att inleda ett pilotprojekt för att testa funktioner och behov i praktiken.

Centralen inleder sin verksamhet hösten 2022 och fortsätter som pilotcentral enligt planen fram till utgången av 2024. Centralen finansieras ur FBC:s program Digital säkerhet 2030. Under pilotprojektets gång skapas nätverk och handlingsmodeller och det samlas in information på basis av vilken beslut fattas om att fortsätta verksamheten.

Informationssäkerheten ingår i den övergripande säkerheten

Syftet är att stärka kunskaperna i informationssäkerhet på nationell nivå och ta fram handlingsmodeller och verktyg för bekämpning av skadlig påverkan. Kompetenscentralen är också en nod för kompetens i hemlandet och skapar nätverk globalt. Centralen producerar information om de skadliga informationskampanjer som avsiktligt riktas mot vårt land samt stödjer näringslivet, medborgarna och myndigheterna i att identifiera och bekämpa informationspåverkan.

– Informationssäkerheten ingår i den övergripande säkerheten som främjas genom ett samarbete mellan myndigheterna, näringslivet, organisationerna och medborgarna. Detta passar bra ihop med FBC:s verksamhetsmodell som framhäver samarbetet mellan olika aktörer i samhället, säger Antti Sillanpää.

Till pilotprojektet med kompetenscentralen behövs expertkunskap från olika branscher för att främja informationssäkerheten. Förmågan att analysera data upp och nätverk för centralen fastställs i det första skedet av projektet. Efter att verksamheten har inletts finns det planer på att bland annat utveckla analystekniken för data, rapportera för olika målgrupper samt ge utbildningstöd.

Preliminär utredning om informationssäkerhet i FBC:s publikationer (PDF på finska)