Publicerad 21.04.2022

Försörjningsberedskapscentralens årsöversikt berättar om en förändrad omvärld

Försörjningsberedskapens roll i samhället har vuxit ytterligare under 2021. Det gångna året visar att hoten och riskerna som riktas mot försörjningsberedskapen är mångfacetterade och sannolikheten för att de förverkligas har ökat. Det finländska samhället är dock starkt i sina grundvalar.

− När utmaningarna i omvärlden förändras snabbt och ömsesidiga beroenden ökar breddas kontinuerligt försörjningsberedskapens verksamhetsområde och behovet att trygga samhällets kritiska funktioner, konstaterar Försörjningsberedskapscentralens styrelseordförande Ilona Lundström i årsöversikten.

Lägesbilden om pandemins effekter på försörjningsberedskapen började byggas genast på våren 2020 och fortsatte under hela verksamhetsåret 2021. Även om ekonomin återhämtade sig globalt, hängde industrins produktionskapacitet inte riktigt med, vilket ledde till störningar och flaskhalsar i tillgången på produkter som är kritiska för försörjningsberedskapen.

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) har också sedan senhösten 2021 följt det allt mer tillspetsade geopolitiska läget, i synnerhet läget i Ukraina. Fokus i arbetet med lägesbilden har legat på samhällets kritiska funktioner.

− Syftet med uppföljningen är att identifiera eventuella utvecklingsförlopp och effekter på försörjningsberedskapen i ett tillspetsat läge, identifiera ömsesidiga beroenden mellan sektorer samt möjliga åtgärdsbehov, skriver Janne Känkänen i verkställande direktörens översikt.

Samarbetet mellan de sakkunniga omfattar samhällets olika funktioner

Beredskapsombud Katri Saukkonen och poolsekreterare Riina Liikanen berättar om smidighet och betydelse i nätverksmiljön av det samarbete som utförs inom Försörjningsberedskapsorganisationen (FBO):

− Ett aktivt informationsutbyte mellan FBC och Vattenpoolen är en förutsättning för ett effektivt främjande av leveranssäkerhet i vattenförsörjningen.

Samma nära och lönsamma samspel gäller även i de övriga över 20 FBO-poolerna och -kommittéerna.

Beredskapsombud Satu Hulkkonen berättar i sin tur om projektet Toimintavarma myymäläverkosto (Ett funktionssäkert butiksnät). Det är också ett bra exempel på det långsiktiga utvecklingsarbete som görs i Försörjningsberedskapsorganisationen, som leder till konkreta åtgärder och koncept – till nytta för oss alla.

Pandemin präglade också räkenskapsåret 2021

Årsöversikten har naturligtvis även med de för försörjningsberedskapen viktigaste nyckeltalen. Också räkenskapsåret 2021 var exceptionellt och i bokslutet syns fortfarande de åtgärder som vidtogs för att lindra pandemins negativa effekter på samhället samt återföringen av värdeminskningen hos oljeprodukterna i omsättningstillgångarna som gjordes 2020.

Intäkterna från försörjningsberedskapsavgiften hölls på samma nivå som året innan och uppgick till 40,3 miljoner euro. Trenden är dock nedåtgående. Försörjningsberedskapsavgiften uppbärs på importerade energiråvaror i samband med energiskatterna.

FBC:s balansomslutning ökade från 1,9 miljarder euro till 2,3 miljarder euro, vilket främst berodde på avvecklingen av värdeminskningar hos oljeprodukterna. Statsrådet fastställde Försörjningsberedskapscentralens bokslut för 2021 den 7 april 2022.

Försörjningsberedskapscentralens årsöversikt (på finska)