Publicerad 31.08.2020

Lägesbilden god för skyddsutrustning inom social- och hälsovården

Tillgången till skyddsutrustning har förbättrats ytterligare under sommaren. Finland förbereder sig på andra vågen av coronaviruset och för närvarande är läget för skyddsutrustning inom social- och hälsovården god.

De etablerade upphandlingsorganisationernas köp kompletteras med Försörjningsberedskapscentralens (FBC) inköp som utgår från social- och hälsovårdsministeriets (SHM) upphandlingsförslag. SHM har hittills gjort nio upphandlingsförslag till FBC. I höst övergår FBC från direkta anskaffningar till upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. Upphandlingen sköts av den statliga enheten för samordnad upphandling, Hansel.

Behovet av skyddsutrustning varierar enligt produktgrupp
För närvarande uppskattas att det behövs 300 000–750 000 kirurgiska mun- och nässkydd per dygn inom social- och hälsovården.

Behovet av andningsskydd (FFP2 och FFP3) uppskattas vara 6 100–24 500 stycken per dygn.

Behovet av skyddskläder uppskattas vara 48 000–115 000 stycken per dygn.

Bedömning av skyddsutrustningens tillräcklighet
Tillräckligheten för olika typer av skyddsutrustning kan allmänt beskrivas på följande skala: utmärkt, god, måttlig, försvarlig, dålig. Utgående från aktuella uppgifter och anvisningar om användning är skyddsutrustningens tillräcklighet och upphandlingsläget nu följande för de olika typerna av skyddsutrustning:

Tillräckligheten för kirurgiska mun- och nässkydd är god (oförändrad).
På den internationella marknaden har tillgången till kirurgiska mun- och nässkydd förbättrats. Leveranserna av inhemskt tillverkade kirurgiska mun- och nässkydd har delvis påbörjats, delvis krävs det fortfarande vissa nödvändiga certifikat och undantagstillstånd.

Läget för andningsskydd (FFP2 och FFP3) är gott (förbättrat).
På den internationella marknaden har tillgången till andningsskydd förbättrats. Leveranserna av inhemskt tillverkade andningsskydd har delvis påbörjats, delvis krävs det fortfarande vissa nödvändiga certifikat och undantagstillstånd.

Läget för skyddskläder är gott (oförändrat).
Det internationella utbudet av skyddskläder ligger på en god nivå och de finländska tillverkarnas leveranser pågår.

Läget för skyddshandskar är gott (oförändrat).
Tillgången till skyddshandskar ligger på en fortsatt god nivå och inköp har gjorts från utländska tillverkare.

Läget för skyddsvisir är gott (oförändrat).
Det nationella respektive det internationella utbudet av skyddsvisir är gott.

Tillräckligheten bör bedömas regelbundet
Bedömningarna av tillräckligheten förändras i och med epidemisituationen och myndighetsanvisningarna och det är därför viktigt att läget bedöms regelbundet.

Under coronavirusepidemin uppdaterar FBC på uppdrag av SHM och arbets- och näringsministeriet (ANM) lägesbilden av skyddsutrustningen. FBC sammanställer en nationell lägesbild av tillräckligheten, förbrukningen och tryggandet av tillgången till skyddsutrustning inom social- och hälsovården. Lägesbilden utgår från uppgifter från aktörer inom social- och hälsovården (den nationella samordningsgruppen för den nationella beredskapen, den s.k. Logistik 5-arbetsgruppen) och uppgifter om FBC:s egna anskaffningar och lagersituation.

Den föregående lägesbilden publicerades 17.6.2020. I fortsättningen publicerar FBC en månatlig sammanställning av lägesbilden för skyddsutrustningen inom social- och hälsovården på sin webbplats.

Ytterligare information lämnas av
Rain Mutka, chef för anskaffningsenheten för skyddsutrustning, Försörjningsberedskapscentralen, tfn 050 559 1905