Publicerad 09.09.2021

Ny cybersäkerhetsguide för rederier och fartyg

Rederierna i Finland rf och Sjötransportpoolen, som hör till Försörjningsberedskapsorganisationen har publicerat bästa praxis cybersäkerhetsguide för rederier och fartyg. Guideboken baserar sig på en gemensam utredning om cybersäkerhet inom sjöfarten.

Cybersäkerhetens betydelse inom sjöfarten har stigit till en allt viktigare roll i och med växande cybersäkerhetshot. Med hjälp av digitalisering kan verksamheten effektiveras och säkerheten förbättras, men samtidigt måste man sköta om informationssäkerhet- och cybersäkerhetsrisker.

Den jämt utvecklande sjöfarten är alltmer automatiserad. Fartygen har digitalt integrerade system, som via internet är sammankopplade till bland annat landorganisationen, operatörer och tjänsteerbjudare. Användningen av informationsteknik på fartyg har ökat också i och med olika sociala kontakter och tjänster som riktas till kunder.
System och informationsöverföring som fungerar via internet är mer utsatta för informationssäkerhetsbrott och cyberattacker som hotar operativa system. Därför är det nödvändigt att cybersäkerheten kontrolleras på ett sakenligt sätt, för att skydda fartyg, bemanning och frakt från möjliga hot. Målet för cyberattacker kan i tillägg till fartyg eller rederier vara kundföretag (fraktägare) eller hela leveranskedjan.

Utredningen, som genomförts under början av året 2021, består på intervjuer och enkäter till rederier och enskilda handelsfartyg. Dessutom har bl.a. Cybersäkerhetscentralens instruktioner och existerande undersökningar utnyttjats. Utredningen förverkligades av Deductive Labs Ab. Bästa praxis som framkom i utredningen har samlats för rederier och fartyg till en lättbegriplig och tillgänglig guidebok.

Utredningen och guideböcker har nu publicerats som elektroniska versioner på Rederierna i Finlands och Försörjningsberedskapscentralens nätsidor. Dokumenten kommer även att publiceras i pappersformat under hösten 2021.

Publikationer:

Maritime Cybersecurity Report – Finnish Maritime Cybersecurity Maturity

Maritim cybersäkerhet – Bästa praxis för fartyg

Maritim Cybersäkerhet – Bästa praxis för rederier