HVO Extranet

Tietoa huoltovarmuudesta

Huoltovarmuudella turvataan yhteiskunnan toimintakyky häiriötilanteissa

Huoltovarmuudella tarkoitetaan väestön toimeentulon, elinkeinoelämän ja maanpuolustuksen kannalta välttämättömän kriittisen tuotannon, palvelujen ja infrastruktuurin turvaamista vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Huoltovarmuustoimenpiteillä turvataan ja varmistetaan yhteiskunnan toiminnalle välttämättömien toimintojen jatkuvuus mahdollisimman lähellä normaalitilaa kaikissa olosuhteissa.

Suomen kylmä ilmasto, syrjäinen sijainti, riippuvuus merikuljetuksista, energiaintensiivinen talouden rakenne ja pitkät kuljetusetäisyydet ovat erityispiirteitä, jotka vaikuttavat huoltovarmuuden tavoitteisiin ja keinovalikoimaan. Lisäksi globalisaatio, omistus- ja liiketoimintarakenteiden muutokset ja teknologian kehitys asettavat haasteita huoltovarmuuden turvaamiselle.

Muita keskeisiä yhteiskunnan taloudellista toimintakykyä vaarantavia uhkia ovat sähköisten tieto- ja viestintäjärjestelmien häiriintyminen, energiansaannin keskeytyminen, väestön terveyden ja toimintakyvyn vakava häiriintyminen sekä laajavaikutteiset luonnononnettomuudet ja ympäristökatastrofit. Myös vaarallisten tartuntatautien leviämisen riski on nykypäivänä suuri.

Huoltovarmuus Suomessa perustuu julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön

Huoltovarmuustyö on Suomessa organisoitu kattavaksi yhteistyöverkostoksi. Siinä ovat mukana valtionhallinto, toimialajärjestöt ja yritykset, jotka ovat kriittisiä yhteiskunnan toimivuuden kannalta.

Jatkuvuudenhallinta

Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joiden avulla organisaatio ennalta suunnitelluilla ja toteutetuilla järjestelyillä sekä johtamismalleilla hallitsee erilaiset toimintaansa uhkaavat häiriötilanteet.