HVO Extranet

Toiminnan perusteet

Elintarvikehuollon tavoite on turvata väestölle kaikissa olosuhteissa määrältään normaalioloja vastaava ravintoenergian saanti (2 800 Kcal eli 11,7 Mj vuorokaudessa). Elintarvikehuollon keskeisenä perustana on kansallinen maataloustuotanto. Tämä edellyttää, että EU:n maatalouspolitiikkaan tulee pyrkiä vaikuttamaan niin, että tuotantoedellytykset Suomessa säilyvät.

Varautumisessa tarkastellaan koko elintarvikehuollon ketjua. Tavoitteena on turvata riittävä elintarviketeollisuuden jalostuskapasiteetti sekä toimiva teollisuuden ja kaupan jakelujärjestelmä. Jakelujärjestelmän toimivuus kuluttajalle saakka edellyttää sekä vähittäiskauppaverkoston että joukkoruokailun toiminnan turvaamista.

Keskeinen toimintaa ohjaava säädös on valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista. Päätöksessä elintarvikehuolto on määritelty kaikissa oloissa turvattavaksi yhteiskunnan elintärkeäksi toiminnoksi ja yhdeksi huoltovarmuuden painopistealaksi.

Toimialatasolla seurataan alan rakennemuutosta, kapasiteetin kehitystä, tuotteiden ja tuotantopanosten maailmanmarkkinoiden kehitystä sekä analysoidaan näiden tekijöiden vaikutusta huoltovarmuuteen.

Yritystasolla elinkeinonharjoittajat ja toimipaikat varautuvat varmistamaan toimintansa jatkuvuuden kaikissa olosuhteissa.

Hallinto varautuu ohjaamaan tuotantoa ja niukkojen voimavarojen käyttöä sekä lopputuotteiden kulutusta. Viljan, siemenviljan sekä eräiden torjunta-aineiden ja perustuotannon raaka-aineiden varmuusvarastoja käytetään puskureina kriittisten materiaalien saantihäiriötilanteissa.