HVO Extranet

Varautumisjärjestelyt

Elintarvikehuollon varautumisjärjestelyt perustuvat lainsäädäntöön, sopimuksiin ja yritysten omaehtoiseen toimintaan. Varautumissuunnittelua varten on elintarvikehuoltosektori, jonka yhteydessä toimii kolme poolia:

  • Alkutuotantopooli
  • Elintarviketeollisuuspooli
  • Kauppa- ja jakelupooli.

Poolit ohjaavat ja tukevat oman alansa yritysten ja toimipaikkojen varautumista, edistävät yhteistoimintaa yritysten ja viranomaisten välillä, laativat ja ylläpitävät tietoja poolin toimialan huoltovarmuuskriittisistä yrityksistä sekä järjestävät varautumiseen liittyviä harjoituksia ja koulutustilaisuuksia.

Hallinnon valmiussuunnittelu perustuu valmiuslakiin, mutta elinkeinoelämä tekee sen vapaaehtoisesti poolisopimuksen perusteella. Pahimpia kriisejä varten on mm. varattu ns. vap-maanviljelijöitä, jotka ovat vapautettu asepalveluksesta.

Elinkeinoelämän toiminnalle ja maanpuolustusta tukevalle tuotannolle välttämättömistä raaka-aineista ja tuotteista ylläpidetään valtion varmuusvarastoja. Varmuusvarastojen suunnittelusta, hoidosta ja valvonnasta vastaa Huoltovarmuuskeskus. Niiden merkittävästä käyttöönotosta päättää valtioneuvosto.

Turvavarastoja voidaan perustaa tuotantotoiminnan ylläpitämiseksi välttämättömistä raaka-aineista ja tuotteista. Turvavarasto perustetaan Huoltovarmuuskeskuksen ja yrityksen välisellä sopimuksella. Yritys omistaa varastoidun materiaalin, mutta sen käyttöönotto edellyttää työ- ja elinkeinoministeriön lupaa. Turvavaraston perustamiseen myönnettävälle korkotukilainalle maksetaan korkohyvitystä. Valtioneuvosto määrittää erillisessä asetuksessa turvavarastoitavat nimikkeet.

Jatkuvuudenhallinta on yritysten omaehtoista toimintaa, jolla ne pyrkivät huolehtimaan liiketoimintansa jatkuvuudesta sekä tarvitsemiensa tuotteiden ja palveluiden saatavuudesta myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Vaikka yritysten omaehtoinen varautuminen ei kuulu viranomaisten toimivaltaan, on yhteiskunnan etujen mukaista pyrkiä varmistamaan kaikissa tilanteissa huoltovarmuuden kannalta tärkeiden yritysten ja verkostojen toiminta. Huoltovarmuuskeskus tukee yritysten jatkuvuudenhallintaa mm. järjestämällä koulutusta sekä tarjoamalla yritysten käyttöön maksuttomia jatkuvuudenhallintaan liittyviä toimintamalleja ja työkaluja.

Varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan avuksi Huoltovarmuuskeskus on kehittänyt HVO Extranet -portaalin, jota huoltovarmuuden kannalta kriittiset yritykset voivat käyttää apuna omassa toiminnassaan.

Huoltovarmuuskeskus myös toteuttaa yhteistyössä poolien sekä sidosryhmien kanssa elintarvikehuollon varautumisjärjestelyitä parantavia projekteja.

Lue lisää käynnissä olevista projekteista

Lisäksi Huoltovarmuuskeskus on tuottanut laajan kumppanuusverkoston kanssa oppaita ja ohjeita, joita voidaan hyödyntää eri toimialoilla varautumisen sekä jatkuvuudenhallinnan kehittämisessä.

Ruokapalvelut osana päivittäistavarahuoltoa – Varautumisopas kunnille

Vesihuoltolaitoksen opas häiriötilanteisiin varautumiseen