HVO Extranet

Energiahuoltosektori

Yleisenä tehtävänään energiahuoltosektori seuraa energiamarkkinoiden kehityksen vaikutusta huoltovarmuuteen ja edistää huoltovarmuusnäkökulman huomioon ottamista alaan liittyvässä keskustelussa ja päätöksenteossa.

Energiahuoltosektorin tehtävänä on määritellä, mitä erityistoimia tarvitaan markkinaosapuolten normaalien vastuiden lisäksi. Energiahuoltosektori kehittää suunnitteluorganisaationsa vastaamaan muuttuvia energiamarkkinoita ja järjestökenttää. Sektori osallistuu pohjoismaiseen huoltovarmuusyhteistyöhön voimatalouspoolin kautta sekä määrittää vastuunjaon muiden viranomaisten kanssa.

Voimantuotannon osalta pyritään vaikuttamaan pohjoismaisiin energiamarkkinoihin niin, että Suomen sähkönhankinta on turvattu. Tuontiterminaalien ja kotimaisen jäävahvisteisen aluskaluston riittävä määrä on huoltovarmuuden kannalta erittäin keskeisessä asemassa. Tämä asia pidetään jatkuvasti esillä.

Huoltovarmuuden kannalta edistetään kotimaisten energialähteiden käyttöä ja vaikutetaan siihen, että turpeen sekä muiden huoltovarmuutta luontaisesti ylläpitävien polttoaineiden asema säilyy.

Yhteyshenkilö

Sihteeri

Energiahuoltosektori

Hannu Lipponen
Erikoistutkija
Työ- ja elinkeinoministeriö
PL 32
00023 Valtioneuvosto

Puheenjohtaja

Energiahuoltosektori

Riku Huttunen
Ylijohtaja

Varapuheenjohtaja

Energiahuoltosektori

Simo Nurmi
Ylijohtaja