Öljypooli

Asetettujen huoltovarmuustavoitteiden toteuttaminen edellyttää varautumis- ja valmiussuunnittelua sekä varautumistoimenpiteitä hallinnossa ja energiantuotannossa sekä kriittisten materiaalien, kuten tuontipolttoaineiden yrityskohtaista velvoitevarastointia ja valtion varmuusvarastointia.

Poikkeusolojen energiahuollon valmiussuunnittelusta vastaavat Energiahuoltosektori sekä Voimatalous- ja Öljypoolit jaostoineen ja organisaatioineen.

Tuontipolttoaineiden käytön turvaaminen perustuu toisaalta polttoaineiden tuontia ja jakelua harjoittavien yritysten valmiuteen jatkaa toimintaansa poikkeusoloissa, ennalta luotuihin valmiuksiin säästää ja säädellä polttoaineiden kulutusta sekä polttoaineiden varmuusvarastointiin.

Öljy- ja maakaasualan varautumis- ja valmiussuunnittelusta vastaa Öljypooli sekä sen ohessa toimiva Maakaasujaosto

Yrityskohtaisen varautumis- ja valmiussuunnittelun lisäksi pooli ylläpitää öljytuotteiden kuljetuksiin liittyviä valmiusjärjestelyjä. Pooli on öljyalan ja viranomaisten välinen yhteyselin, jossa ovat mukana Öljy- ja biopolttoaineala ry:n jäsenyritykset sekä maakaasuhuollon osalta myös muut yritykset sikäli kuin siitä on niiden ja Öljy- ja biopolttoaineala ry:n kesken erikseen sovittu. Poolin muodostavat sitä johtava poolitoimikunta, poolin toimisto ja alan yritykset.

Poolin toimintaan voidaan kutsua osallistumaan myös muita Öljy- ja biopolttoaineala ry:hyn kuulumattomia yrityksiä ja tarpeen mukaan eri viranomaisia. Pooliin voi kuulua asiantuntijoita, työryhmiä ja muita alayksikköjä.

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n jäsenyritykset ja muut edellä tarkoitetut tahot osallistuvat poolin toimintaan

  • asettamalla tarpeen mukaan edustajansa poolin toimielimiin
  • osallistumalla poolin järjestämään koulutukseen
  • antamalla toimintaansa koskevia tietoja poolissa tehtävää valmistelua varten ja huoltovarmuuden ylläpitoa varten muutoinkin
  • huolehtimalla yhtiökohtaisesta varautumis- ja valmiussuunnittelusta poolin ohjauksessa sekä
  • olemalla yhteistyössä tarpeen mukaan alueellisten ja paikallisten viranomaisten kanssa.

Pooli toimii Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) hallituksen vahvistamien suunnitteluperusteiden ja valmiusasiakirjojen mukaan kiinteässä yhteistyössä HVK:n ja sen asettamien yhteyshenkilöiden kanssa. Poolin tehtävät on määritelty tarkemmin poolin toimintaohjeessa. Pooli mm. muodostaa oman toimialansa huoltovarmuuden tilannekuvan ja tekee esityksiä tarvittavien kehittämishankkeiden toimeenpanosta. Poikkeusoloissa pooli toimii HVK:n hallituksen erikseen antamien ohjeiden mukaan. Ohjeet on etukäteen yleisellä tasolla määritelty poolin toimintaohjeessa.

Poolin toimintaa johtaa poolitoimikunta, jossa on edustettuna öljyn jalostusta, öljytuotteiden maahantuontia, varastointia ja jakelua harjoittavat yhtiöt sekä maakaasujaosto. Poolitoimikuntaan kuuluvat henkilöt nimittää HVK:n hallitus Öljy- ja biopolttoaineala ry:n esityksestä.

Öljypoolilla on maakaasun huoltovarmuuskysymyksiä varten pysyvä Maakaasujaosto, jossa ovat edustettuina maakaasun maahantuonti, öljyala, maakaasun käyttäjät yhdyskunnissa sekä maakaasua käyttävä teollisuus, Suomen Kaasuyhdistys ja HVK. Maakaasujaoston tehtävät on myös määritelty poolin toimintaohjeessa.

Puheenjohtaja

Henrikki Talvitie
Toimitusjohtaja
North European Oil Trade (NEOT) Oy


Yhteyshenkilö

Huoltovarmuuskeskuksen yhteysjäsen

Juha Vahlsten
Tuoteryhmäpäällikkö
Huoltovarmuuskeskus

Yhteystiedot

Huoltovarmuuskeskus
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki

Matkapuhelin +358 50 467 5626

Sihteeri

Jorma Venäläinen
Suunnittelupäällikkö
Öljy- ja biopolttoaineala ry