HVO Extranet

Varautumisjärjestelyt

Energiahuollon varautuminen perustuu normaaliolojen mahdollisimman häiriöttömään energiahuoltoon.

Energian toimittamiseen käyttäjille tarvitaan siirto- ja jakeluverkostoja sekä erilaisia varastointi- ja kuljetusjärjestelmiä. Näiden toimintojen turvaamiseksi on luotu varautumis- ja valmiussuunnitelmia.

Täysin häiriöttömään sähköntoimitukseen ei Suomen metsäisissä olosuhteissa voida taloudellisesti päästä. Sähkön siirrossa ja jakelussa on varauduttu korjaamaan mm. sääoloista (myrskyt, tykky- ja räntälumi) aiheutuvia häiriöitä ympäri vuorokauden. Vikojen varalta päivystetään verkkovalvomoissa ja korjaushenkilöstöä on varalla myös suurten pyhien aikaan. Nykyisin yhtiöt ovat lisääntyvässä määrin ulkoistaneet vikapäivystyksen ja viankorjauksen ulkopuoliselle verkkopalveluyhtiölle.

Suurhäiriöiden varalta verkkoyhtiöt ovat laatineet varautumissuunnitelmat, joita päivitetään jokaisesta merkittävästä häiriötilanteesta saaduilla kokemuksilla.

Valtioneuvoston asettamien huoltovarmuustavoitteiden (VnP 857/2013) saavuttaminen edellyttää valmiussuunnittelua ja varautumista sekä hallinnossa että energiahuoltoalalla toimivissa yrityksissä. Kriittisten materiaalien ja erityisesti tuontipolttoaineiden varmuusvarastointi on tärkeä osa varautumista.

Poikkeusolojen ja normaaliolojen vakavien häiriötilanteiden energiahuollon varautumis- ja valmiussuunnittelusta vastaavat Energiahuoltosektori sekä Voimatalous- ja Öljypooli organisaatioineen.

Energia-ala on muuttunut markkinaohjautuvaksi, ja sähkön osalta voimahuollon toimintaympäristönä ovat eurooppalaiset markkinat. Toimialan huoltovarmuuden kannalta keskeinen periaate on toimitusten keskeytymättömyys.

Sektorien ja poolien tehtävänä energiahuollon alueella on kiinnittää huomio huoltovarmuusnäkökulmaan sekä luoda ja ylläpitää varautumista, jolla turvataan toipuminen vakavista häiriöistä. Tehtävänä on myös valmistella keinoja ohjata kulutusta niissä tilanteissa, joissa markkinaohjautuvuus ei tuota riittävää huoltovarmuutta.

Oleellista on kiinnittää huomio erityisesti sähkön pohjoismaisen tuotantokapasiteetin riittävyyteen, polttoainehuollon toimivuuteen sekä polttoaineiden tuonti- ja jakeluterminaalien käytettävyyteen. Sähkömarkkinoilla siirretään suuria energiamääriä Pohjoismaissa ja lähialueilla. Sähköhuolto perustuu infrastruktuurin jatkuvaan toimivuuteen ja markkinoiden eri osapuolten väliseen vastuuseen.