HVO Extranet

Erityislainsäädäntö

ERITYISLAINSÄÄDÄNTÖ

Valmiuslain (2011/1552) neljännen luvun mukaan rahoitus- ja vakuutusalan toimijoilla on varautumisvelvoite. Huoltovarmuusrahaston varoista voidaan korvata sellaisten varautumistoimenpiteiden kustannuksia, joiden ei voida katsoa kuuluvan yrityksien normaalin riskinhallinnan piiriin. Tällainen toimenpide voi olla esimerkiksi ICT-laitetilojen suojaaminen elektromagneettiselta pulssilta (EMP).

Huoltovarmuusrahaston käyttömahdollisuudesta säädetään seuraavissa laeissa:

 • Laki luottolaitostoiminnasta (610/2014) 5 luku 16 ja 17 §
 • Sijoitusrahastolaki (48/1999) 4 a §
 • Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta (348/2017) 12 §
 • Vakuutusyhtiölaki (521/2008) 31 luku 13 §
 • Vakuutusyhdistyslaki (1250/1995) 8 §
 • Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (398/1995) 63 a §
 • Eläkesäätiölaki (1774/1995) 4 a §
 • Vakuutuskassalaki (1164/1992) 7 a §
 • Merimieseläkelaki (1290/2006) 229 §
 • Maatalousyrittäjien eläkelaki (1280/2006) 132 §
 • Laki eläketurvakeskuksesta (397/2006) 15 §

Lakeihin on mahdollisesti tehty muutoksia säätämisvuoden jälkeen. Ajantasainen lainsäädäntö on tarkistettavissa osoitteessa www.finlex.fi