HVO Extranet

Varautumisjärjestelyt

Kansalliset rahoitusmarkkinat ovat integroituneet osaksi Euroopan laajuisia rahoitusmarkkinoita. Rahoitusmarkkinoiden kansainvälistyminen, toimialaliukumat ja keskittyminen sekä nopea tekninen kehitys ja toimintojen ulkoistaminen muuttavat rahoitusmarkkinoiden uhkien ja kriisien luonnetta, todennäköisyyksiä ja vaikutuksia. Häiriö- ja kriisitilanteiden hallinta on muuttunut entistä moniulotteisemmaksi ja vaikeammaksi.

Rahoitushuollon ja vakuutusalan suunnitteluelinten on edelleen kehitettävä keskinäistä yhteistyötä varautumisessa. Koko toimialalle valmistellaan yhdenmukaiset varautumisohjeet, joiden avulla yhteistyössä alan toimijoiden kanssa pyritään mahdollisimman korkeaan varautumisen tasoon muuttuneissa olosuhteissa.

Rahoitushuollon varautumisen yksi suurimmista haasteista on riippuvuus Suomen ulkopuolella olevista rakenteista. Tässä tilanteessa on huolehdittava siitä, että riittävän kapasiteetin käytettävyys Suomessa on varmistettu myös ääritilanteiden varalle. Rahoitusalan huoltovarmuutta käsittelevää selvitystoimintaa tehostetaan ja siihen suunnataan lisää voimavaroja

Jatkuvuudenhallinta on yritysten omaehtoista toimintaa, jolla ne pyrkivät huolehtimaan tuotantonsa jatkuvuudesta sekä tarvitsemiensa tuotteiden ja palveluiden saatavuudesta myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Omaehtoisen varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan avuksi Huoltovarmuuskeskus on kehittänyt HVO Extranet -portaalin, jota huoltovarmuuden kannalta kriittiset yritykset voivat käyttää apuna omassa toiminnassaan.