Erityislainsäädäntö

Varautuminen

  • Valmiuslaki, 18 § (1080/1991)
  • Laki huoltovarmuuden turvaamisesta 18.12.1992/1390
  • VNp huoltovarmuuden tavoitteista (857/2013)
  • TPA poikkeusoloihin varautumisesta Ahvenanmaalla (900/2000)
  • Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (YTS)
  • Rautatielaki, 81 §  8.4.2011/304
  • Ilmailulaki, 167 §, 22.12.2009/1194

Lakeihin on mahdollisesti tehty pykäläkohtaisia muutoksia säätämisvuoden jälkeen. Ajantasainen lainsäädäntö on tarkistettavissa osoitteessa www.finlex.fi