Erityislainsäädäntö

Valmiuslain mukaan rahoitus- ja vakuutusalan toimijoilla on varautumisvelvoite. Huoltovarmuusrahaston varoista voidaan korvata sellaisten varautumistoimenpiteiden kustannuksia, joiden ei voida katsoa kuuluvan yrityksien normaalin riskinhallinnan piiriin. Tällainen toimenpide voi olla esimerkiksi atk-laitetilojen suojaaminen elektromagneettiselta pulssilta (EMP).

Huoltovarmuusrahaston käyttömahdollisuudesta säädetään seuraavissa laeissa:

 • laki luottolaitostoiminnasta (1607/1993) 6 a §
 • sijoitusrahastolaki (48/1999) 4 a §
 • laki arvo-osuusjärjestelmästä (826/1991) 13 a §
 • laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa (1608/1993) 13 a §
 • vakuutusyhtiölaki (1062/1979) 7 §
 • vakuutusyhdistyslaki (120/1987) 8 §
 • laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (398/1995) 63 a §
 • eläkesäätiölaki (1774/1995 4 a §
 • vakuutuskassalaki (1164/1992) 7 a §
 • merimieseläkelaki (72/1956) 64 a §
 • maatalousyrittäjien eläkelaki (467/1969) 17 h §
 • lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijöiden eläkelaki (134/1962) 11 k §
 • taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaki (662/1985) 9 k §
 • työntekijäin eläkelaki (395/1961) 14 c §.