HVO Extranet

Varautumisjärjestelyt

Kriittisen teollisuustuotannon ja rakentamisen varautumisjärjestelyt perustuvat lainsäädäntöön, sopimuksiin ja yritysten omaehtoiseen toimintaan.

Poolit ohjaavat ja tukevat oman alansa yritysten ja toimipaikkojen varautumista, edistävät yhteistoimintaa yritysten ja viranomaisten välillä, laativat ja ylläpitävät tietoja poolin toimialan huoltovarmuuskriittisistä yrityksistä sekä järjestävät varautumiseen liittyviä harjoituksia ja koulutustilaisuuksia.

Elinkeinoelämän toiminnalle ja maanpuolustusta tukevalle tuotannolle välttämättömistä raaka-aineista ja tuotteista ylläpidetään valtion varmuusvarastoja. Varmuusvarastojen suunnittelusta, hoidosta ja valvonnasta vastaa Huoltovarmuuskeskus. Niiden käyttöönotosta päättää valtioneuvosto.

Turvavarastoja voidaan perustaa tuotantotoiminnan ylläpitämiseksi välttämättömistä raaka-aineista ja tuotteista. Turvavarasto perustetaan Huoltovarmuuskeskuksen ja yrityksen välisellä sopimuksella. Yritys omistaa varastoidun materiaalin, mutta sen käyttöönotto edellyttää työ- ja elinkeinoministeriön lupaa. Turvavaraston perustamiseen myönnettävälle korkotukilainalle maksetaan korkohyvitystä. Valtioneuvosto määrittää erillisessä asetuksessa turvavarastoitavat nimikkeet.

Sodanajan tuotantoa varten Puolustusvoimat tekee yritysten kanssa tuotantovaraussopimuksia. Sopimusten edellyttämät resurssit turvataan pääsääntöisesti varastoinnilla.

Jatkuvuudenhallinta on yritysten omaehtoista toimintaa, jolla ne pyrkivät huolehtimaan tuotantonsa jatkuvuudesta sekä tarvitsemiensa tuotteiden ja palveluiden saatavuudesta myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Vaikka yritysten omaehtoinen varautuminen ei kuulu viranomaisten toimivaltaan, on yhteiskunnan etujen mukaista pyrkiä varmistamaan kaikissa tilanteissa huoltovarmuuden kannalta tärkeiden yritysten ja verkostojen toiminta.

Varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan avuksi Huoltovarmuuskeskus on kehittänyt HVO Extranet -portaalin, jota huoltovarmuuden kannalta kriittiset yritykset voivat käyttää apuna omassa toiminnassaan.