HVO Extranet

Terveydenhuoltosektori

Terveydenhuoltosektorissa ovat edustettuina alan merkittävimmät toimijat: sosiaali- ja terveysministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL), Säteilyturvakeskus, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (FIMEA), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA), Pääesikunta/ puolustusvoimien terveydenhuolto, Suomen Kuntaliitto, Lääketeollisuus ry., HUS sekä suurimmat terveydenhuoltoalan jakelijat.

Sektori arvioi alansa uhkia ja kehityssuuntaa, on selvillä kriittisistä tuotantoketjuista ja määrittelee Terveydenhuoltopoolin operatiiviset valmiussuunnittelutavoitteet ja seuraa niiden toteutumista. Sektoriin kuuluvat Terveydenhuoltopooli, Vesihuoltopooli ja Jätealan huoltovarmuustoimikunta.

Terveydenhuoltosektorin huoltovarmuustoimenpiteet keskittyvät alan toimintaedellytysten turvaamiseen.

Huoltovarmuuskeskuksen Terveydenhuoltosektori ja sen alaisuudessa toimivat Terveydenhuoltopooli, Vesihuoltopooli ja Jätehuoltotoimikunta edistävät jatkuvuussuunnittelua ja varautumista terveydenhuoltoa palvelevassa yrityskentässä ja yhteistyötä elinkeinoelämän ja viranomaisten kesken.

Terveydenhuollon materiaalinen näkökulma jaetaan lääkehuoltoon, tarvikehuoltoon ja laitehuoltoon. Tämän lisäksi terveydenhuollon häiriötön toiminta edellyttää monimuotoista infrastruktuuria, jota turvataan yhteistyössä muiden huoltovarmuussektorien kanssa.

Yhteyshenkilö

Lääkkeiden varmuusvarastointi

Riku Juhola
Valmiusasiamies