HVO Extranet

Varautumisjärjestelyt

Tietoyhteiskuntasektorin alaisuudessa toimivat poolit ovat Digi- ja Mediapooli.

Poolit toimivat vahvistettujen suunnitteluperusteiden sekä Tietoyhteiskuntasektorin antamien tavoitteiden ja ohjeiden mukaan.

Yleisinä varautumistehtävinään pooli:

  • huolehtii organisaationsa kehittämisestä ja ylläpitää toimistonsa valmiutta
  • määrittelee sekä laatii poikkeusolojen toimintoja koskevat yleissuunnitelmat
  • laatii ja ylläpitää alansa huoltovarmuuskriittisten yritysten määrittelyä ja luettelointia
  • ohjaa ja seuraa alansa yritysten varautumista
  • tekee selvityksiä korvaavien toimintojen kehittämiseksi
  • suunnittelee yhteistyössä yritysten kanssa henkilöstön ja muiden voimavarojen käyttöä poikkeusoloissa
  • tekee selvityksiä ja esityksiä varmuus- ja turvavarastoinnin tarpeesta
  • hankkii ja ylläpitää edustamiensa toimialojen toimintoja ja toimintaedellytyksiä koskevia tietoja
  • järjestää alan valmiuden ylläpitämiseksi tarpeellisia harjoituksia sekä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia
  • ryhtyy tarvittaessa muihinkin erikseen sovittaviin tai tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin valmiuden kehittämiseksi.

Poikkeusoloissa pooli toimii erikseen annettujen ohjeiden mukaan.

Jatkuvuudenhallinta on yritysten omaehtoista toimintaa, jolla ne pyrkivät huolehtimaan tuotantonsa jatkuvuudesta sekä tarvitsemiensa tuotteiden ja palveluiden saatavuudesta myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Vaikka yritysten omaehtoinen varautuminen ei kuulu viranomaisten toimivaltaan, on yhteiskunnan etujen mukaista pyrkiä varmistamaan kaikissa tilanteissa huoltovarmuuden kannalta tärkeiden yritysten ja verkostojen toiminta.

Varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan avuksi Huoltovarmuuskeskus on kehittänyt HVO Extranet -portaalin, jota huoltovarmuuden kannalta kriittiset yritykset voivat käyttää apuna omassa toiminnassaan.