Tuontipolttoaineiden velvoitevarastointi-ilmoitus vuodelle 2018

Huoltovarmuuskeskus vahvistaa tuontipolt­toainei­den varastointivelvoitteet varastointivelvollisille velvoi­teva­rastointilain ja asetuksen no­jalla ajal­le 1­.­7.2018 – 30.6.­2019. Huoltovarmuuskeskus pyytää velvollisia ilmoittamaan tarvittavia tietoja velvoitteiden vahvistamista varten.

Tuontipolttoaineiden velvoitevarastointilain pe­rusteel­la varastointivelvoite koskee:

– kivihiililaitoksia ja kivihiilen maahan­tuojia
– raakaöljyn ja öljynjalostuksen syöttöaineiden maahantuojia
– öljytuotteiden maahan­tuojia
– maakaasulaitoksia ja maakaasun maahan­tuojia (ml. LNG).

Maahantuojana pidetään velvoitevarastointilain mukaan sitä, jonka lukuun tuonti tapahtuu. Varastointi­velvolli­suus kohdistuu tavaranhaltijana maa­han­tuo­ta­essa olevaan elinkeinonharjoittajaan. Kivihiililaitoksella tarkoitetaan laitosta, joka käyttää kivihiiltä lämpö- tai sähköenergian tuot­tamiseen. Maa­kaasulaitoksella tarkoitetaan yh­teisöä, joka hankkii maa­hantuojalta tai jälleen­myyjältä maakaasua lämpö- tai säh­kö­energian tuotta­miseen tai sen jälleenmyyntiin.

Velvoitevarastointilain nojalla varastointivelvollisuuden alaisia tuotteita käyttävien, maahantuovien, valmistavien ja jälleenmyyvien sekä varastoa toisen lukuun pitävien on ilmoitettava lain soveltamisen kannalta tarpeelliset tiedot Huoltovarmuuskeskukselle. Velvoitevarastointia koskevassa asetuksessa on lueteltu ne tiedot, jot­ka on annettava Huoltovarmuuskes­kukselle velvoitteiden vahvistamiseksi.

Velvoitevarastointi-ilmoitus voidaan tehdä oheisilla il­moituslomakkeil­la, joiden täyttämisen lisäksi velvolli­sen on ilmoitettava varastonsa täs­mälli­nen sijaintipaikka ja varastointia hoitava ja siitä vastaavat toimihen­kilön­sä.

Varastointivelvollisten tulee toimittaa varastoin­tivel­voit­teen vahvistamista varten tarpeelliset tiedot 28.2.2018 mennessä osoitteella:

Huoltovarmuuskeskus
Aleksanterinkatu 48 A
00100 Helsinki

 tai sähköposti: Timo Vapalahti / etunimi.sukunimi@nesa.fi

Erityisten syiden niin vaatiessa velvolliset voi­vat täy­den­tää tarvittaessa ilmoitustaan 9.3.2018 mennessä.

Tarkempia tietoja velvoitevarastointiin liittyvistä asioista ja velvoitevarastointi-ilmoituksista on kerrottu oheisessa kirjeessä. Lisätietoja asiasta antaa Huolto­varmuuskeskuksessa energia-asiamies Timo Vapalahti p. 029 5051040.

Liitteet:

Tuontipolttoaineiden velvoiteilmoitus -kirje
Kivihiili- ja öljylomake
Maakaasulomake