Huoltovarmuuskeskuksen strategia 2024–2027

Strategiakaudella varmistamme, että varautumistyön sisällöt ja mitoitus Huoltovarmuuskeskuksessa (HVK) vastaavat muuttuneen turvallisuusympäristön vaatimuksia. Edellisellä strategiakaudella painopiste oli toiminnan sisäisessä kehittämisessä ja huoltovarmuustoiminnan perusedellytysten kuntoon saamisessa. Nyt toteutamme varautumistyötä riskiperusteisesti edellisellä strategiakaudella kehitetyllä tavalla. Varautumissuunnittelussa tunnistamme toimialakohtaisten uhkien ja häiriöiden keskeiset huoltovarmuusriskit sekä toimialojen keskinäisriippuvuudet.

Painopistealueet ja skenaariot

Riskit ja uhat huoltovarmuudelle ovat konkreettisempia, vakavampia ja monialaisempia kuin ennen. Strategiatyössä onkin pohdittu tarkasti, millaista kriisinsietokykyä ja varautumista erittäin epävarma maailmantilanne sekä Venäjän kasvanut uhka vaativat. HVK:lle huoltovarmuuslainsäädännössä annettuja tehtäviä on tarkasteltava uutta uhkaympäristöä vasten.

Strategiakauden painopistealueet ovat:

 • energia
 • elintarvike- ja vesihuolto
 • kuljetukset ja toimitusketjut
 • digitaalinen turvallisuus ja tiedon huoltovarmuus
 • tuotantotaloudelliset järjestelyt vakavan kriisin varalle

Skenaariot:

Nykyisessä turvallisuustilanteessa on välttämätöntä huomioida huoltovarmuusjärjestelyjen kehittäminen siten, että yhteiskunnan kyky selvitä etenkin vakavista kriisi- ja häiriötilanteista vahvistuu. Strategiallaan HVK pyrkii vastaamaan kolmeen keskeiseen skenaarioon, joita ovat sotilaallinen uhka, laaja-alainen vaikuttaminen ja globaalin talouden vakavat häiriötilanteet.

Uudet mahdollisuudet ja haasteet

Huoltovarmuuden kasvanut kansainvälinen merkitys ja toiminta luo kansallisen huoltovarmuuden toteuttamiselle uusia mahdollisuuksia. EU:n ja Naton kontekstissa tapahtuva resilienssi- ja varautumistyö mahdollistaa myös kansallisen huoltovarmuuden paremman turvaamisen, mikä huomioidaan strategiakaudella.

Strategiakaudella vahvistetaan myös systematiikkaa, jotta huoltovarmuuden järjestelyjä voidaan kehittää maanpuolustuksen tarpeita vastaavaksi. Lisäksi vaaditaan vahvaa panostusta HVK:n sekä verkoston kyvykkyyksien kehittämiseen, läheistä yhteistyötä puolustushallinnon kanssa sekä kriittisen infrastruktuurin varautumisjärjestelyjen kehittämistä.

Huoltovarmuuskeskuksen strategiset tavoitteet

 • Painopistesektoreiden huoltovarmuus on parantunut merkittävästi HVK:n työn ansiosta.
 • HVK on kehittänyt tuotantotaloudelliset järjestelyt vakavan kriisin varalle yhteistyössä verkostonsa kanssa.
 • Kriittisen infrastruktuurin kohteet on tunnistettu ja niille on rakennettu vähintään painopistealueilla riittävät varajärjestelyt sekä korjauskyvykkyydet.
 • HVK ohjaa huoltovarmuustyötä ja siihen liittyvää vuorovaikutusta tiedolla johtamisen keinoin.
 • HVK:lla on vakiintuneet toimintamallit varautumis- ja valmiustyöhön sekä verkostolle tarjottava palveluvalikoima. Huoltovarmuusorganisaation (HVO) rakenne vastaa huoltovarmuuden tarpeita.
 • Huoltovarmuustyöllä on riittävät resurssit ja lainsäädännöllinen tuki.

Huoltovarmuuskeskuksen missio

Rakennamme yhdessä kriisinkestävää yhteiskuntaa, jotta myös kriisitilanteissa yhteiskunta toimii ja elämä jatkuu mahdollisimman häiriöttä.

Huoltovarmuuskeskuksen visio

Iskunkestävä Suomi

Tutustu Huoltovarmuuskeskuksen strategiaan