Strategia, visio ja missio

Huoltovarmuus tehdään yhdessä. Tämä on johtava ajatus myös Huoltovarmuuskeskuksen uudistetussa strategiassa vuosille 2021-2023, joka korostaa toimivaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä.

Koronapandemia on yksi strategian uudistamistarpeen taustalla oleva voima. Toimintaympäristö muuttuu kuitenkin myös monilla muilla tavoilla, jotka haastavat huoltovarmuustoimintaa. Strategiassa näitä haasteita on tunnistettu poliittisten, taloudellisten, sosiaalisten, teknologisten, lainsäädännöllisten ja ympäristöllisten näkökulmien kautta.

Strategisiksi painopisteiksi lähivuosien työssä olemme asettaneet ennakointi- ja analyysitoiminnan vahvistamisen, varastointijärjestelmän arvioinnin ja kehittämisen sekä pooli- ja muun sidosryhmätoiminnan kehittämisen.

Laajamittainen ja pitkäkestoinen ohjelmatyö on luotu vastaamaan yhteiskunnan ja talouden suurten murrosten vaikutuksiin ja löytämään uusia keinoja huoltovarmuuden toteuttamiseksi. Energia 2030, Digitaalinen Turvallisuus 2030, Logistiikka 2030 ja Alue 2030 -ohjelmilla HVK täyttää tehtävänsä uusien huoltovarmuusratkaisujen ja keinojen systemaattisessa kehittämisessä. Ohjelmien lisäksi syksyllä 2020 käynnistettiin erityinen HVK:n kehittämisohjelma, jolla varmistetaan toimintakykymme pitkällä aikavälillä.

Huoltovarmuuskeskuksen strategiset tavoitteet

Olemme hahmottaneet strategisia tavoitteitamme neljän teeman kautta: resurssit, prosessit, asiakkaat ja sidosryhmät sekä organisaatio ja arvot. Strategiset tavoitteemme ovat:

• HVK varmistaa resurssien käytön vaikuttavuuden ja riittävyyden
• HVK vahvistaa kykyään tunnistaa ennakoivasti huoltovarmuuteen kohdistuvia uhkia ja niiden kokonaisvaikutuksia sekä mahdollistaa niihin liittyvän varautumisen
• HVK tuottaa huoltovarmuuden jatkuvan tilannetietoisuuden ja häiriötilanteiden tilannekuvan sidosryhmilleen
• HVK rakentaa ja toimeenpanee huoltovarmuutta tehokkaasti verkostoaan hyödyntäen, mukaan lukien häiriötilanteiden erityistehtävät
• HVK tuottaa selkeää lisäarvoa yritysten jatkuvuudenhallinnalle
• HVK tukee muun julkisen sektorin varautumista
• HVK varmistaa vahvan asiantuntijuuden säilymisen ja kehittämisen
• HVK varmistaa huoltovarmuuden vastuullisen rakentamisen

Huoltovarmuuskeskuksen missio

HVK huolehtii yhdessä yrityselämän, kolmannen sektorin ja viranomaistahojen kanssa siitä, että myös kriisitilanteissa yhteiskunta toimii ja elämä jatkuu mahdollisimman häiriöttä.

Huoltovarmuuskeskuksen visio

Fiksua huoltovarmuutta yhdessä. Varmuuden vuoksi.

HVK:n strategia 2021-23
HVK:n strategian yhteenveto