Publicerad 16.10.2022

Aktuellt om el

Energin och om den kommer att räcka till den kommande vintern ger upphov till många frågor. Försörjningsberedskapscentralen granskar aktivt tillsammans med andra myndigheter hur den elektriska effekten räcker till. Även störningar i elsystemet följs upp noggrant och beredskap för störningar finns. Nedan frågor och svar om eventuella situationer av knapphet på el. Uppgifterna uppdateras vid behov.

Vad är elbrist?

Produktionen och förbrukningen av el ska vara lika stora hela tiden. Elbrist uppstår i lägen när mer el förbrukas än vad som produceras och importeras. Vid en elbrist är det sista alternativet kontrollerade och planerade elavbrott för att upprätthålla balansen i elsystemet. Om avbrott verkställs pågår de i cirka två timmar och roteras mellan kunderna. Syftet med kontrollerade roterande avbrott är att undvika ett eventuellt långvarigt elavbrott omfattande hela Finland. En situation av elbrist kan också upprepas.

Vilka berörs av en elbrist?

Man försöker så länge som möjligt undvika ett avbrott i eldistributionen som sträcker sig ända till konsumenterna, och eldistributionen till dem bryts först då alla andra medel har använts. Det kan bli nödvändigt med tvåtimmars avbrott i samma område oftare än en gång, men tiden mellan två elavbrott är alltid flera timmar.

Varför är planerade elavbrott det sista alternativet?

Om hela Finlands elsystem skulle krascha, skulle ett återställande ta minst flera timmar och under tiden skulle hela samhället vara utan elektricitet. Korta, roterande och planerade elavbrott är den sista utvägen för att förhindra att detta sker.

När kan elbrist uppstå i Finland?

En elbrist kan uppstå på flera olika sätt. Risken för elbrist ökar på vintern, om sträng kyla råder länge i landet, vädret är vindstilla och det förekommer störningar i elproduktionen eller elöverföringen. En störning kan till exempel vara ett fel i ett kraftverk eller i en överföringsförbindelse. En elbrist inträffar med största sannolikhet under de högsta förbrukningstopparna. Elbehovet är i regel störst morgnar och kvällar.

Vem informerar om en elbrist?

När en risk för elbrist har identifierats, förmedlas detta heltäckande via nyheterna och meddelanden. Arbets- och näringsministeriet (ANM) publicerar ett meddelande när stamnätsbolaget Fingrid har meddelat om en ansträngd effektsituation. Även Fingrid, lokala elnätsbolag och medierna informerar om en elbrist och ger anvisningar. Planerna och scenariot har övats med tanke på en elbrist, så man försöker alltid informera om läget i förväg. Om en situation av elbrist ändå uppstår plötsligt, till exempel på grund av ett fel, är det inte alltid möjligt att informera om detta i förväg.

Hur genomförs elavbrotten i praktiken?

Stamnätsbolaget Fingrid meddelar de lokala elnätsbolagen vilken effektmängd som kopplas bort. Det lokala elnätsbolaget kopplar därefter bort eldistributionen i form av roterande avbrott. Längden på ett enskilt elavbrott är cirka två timmar. Det kan bli nödvändigt med avbrott i samma område oftare än en gång, men tiden mellan två elavbrott är alltid flera timmar.

Vad bör hushållen beakta?

Elbehovet är i regel störst vardagsmorgnar och -kvällar. Det är viktigt att minska elförbrukningen under de perioder för vilka det har meddelats i förväg om en ökad risk för elbrist. Var och en borde alltid vara förberedd för korta elavbrott som inte beror på elbrist utan exempelvis på stormskador på kraftledningar. Elavbrott kan uppkomma även av andra anledningar än elbrist. Träd kan falla över kraftledningar i stormar eller något tekniskt fel kan orsaka ett avbrott.

Hur upphör elbristen?

Elbristen upphör när produktionen och importen av el igen räcker till för att täcka elförbrukningen. Stamnätsbolaget Fingrid meddelar när situationen av elbrist upphör. En situation av elbrist kan upprepas, varvid Fingrid på nytt börjar verkställa anvisningarna för elbrist.

Hur skyddas samhällets kritiska objekt under en elbrist?

Samhällskritiska funktioner, såsom sjukhus, ställs utanför elavbrotten. Man försöker så länge som möjligt undvika ett avbrott i eldistributionen som sträcker sig ända till konsumenterna, och eldistributionen till dem bryts först då alla andra medel har använts. Det är möjligt att vissa kritiska elförbrukare kan bli föremål för bortkoppling eftersom elavbrotten måste genomföras i omfattande grupper där de fastigheter som kopplas bort inte kan väljas individuellt. Om elbristen dessutom räcker länge eller begränsningens omfattning är stor, kan det bli nödvändigt att öka antalet kunder som blir föremål för avbrottet.

I Finland har en del av de kritiska aktörerna berett sig genom egna reservgeneratorer som går igång då el inte finns att få från elnätet.

 Viktiga länkar: