Publicerad 22.12.2022

FBC:s utredning: Finland klarar inte egen pandemivaccinproduktion helt själv

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) har tillsammans med en bred arbetsgrupp kartlagt alternativ för en nationell pandemivaccinproduktion som beredskap för kommande pandemier. Enligt utredningen är det inte helt omöjligt att ha en egen pandemivaccinproduktion ifall man kan skaffa internationella samarbetspartner och betydande finansiering.

”Utredningen ger aktuell lägesinformation om lämpliga bioteknikföretag och internationella samarbetsmöjligheter för vaccinproduktion i Finland. Finland har vaccinproduktionsförmåga men klarar inte en egen pandemivaccinproduktion helt själv. Vi har hög kompetens och bra infrastruktur, såsom rent vatten och ren luft. Finland bör dock stärka konkurrenskraften, göra investeringar och ingå partnerskap med internationella läkemedelstillverkare samt aktivt delta i EU-samarbetet för att stärka unionens konkurrenskraft,” säger FBC:s äldre beredskapsexpert Marjukka Kuittinen.

Utredningen visar att det inte är lönsamt att bygga upp en egen nationell pandemivaccinproduktion i nuläget. Däremot rekommenderar arbetsgruppen att Finland förbereder sig på kommande pandemier genom att stödja Europeiska unionens vaccinupphandlingar och tillhörande förebyggande åtgärder inför nästa pandemi som en del av EU:s gemensamma beredskap. Finland bör också aktivt följa upp hur det nordiska samarbetet på området utvecklas.

Utredningens arbetsgrupp har haft experter från social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, Business Finland, Fimea och Institutet för hälsa och välfärd. Utredningsuppdraget kom från regeringens ekonomisk-politiska ministerutskott. Själva utvecklandet av vaccin ingick inte i utredningen. Den färska utredningen är en fortsättning på FBC:s förstudie från början av 2021 där man bedömde alternativa mål och modeller för en inhemsk pandemivaccinproduktion i ett coronaläge.

Potentialen för vaccinproduktion bedömdes på lång sikt

Arbetsgruppen studerade och bedömde potentialen för finländsk vaccinproduktion på lång sikt, inte bara i Covid-19-pandemin. Att utveckla ett pandemivaccin och få ut det på marknaden väldigt snabbt kräver internationellt samarbete samt ett brett transnationellt nätverk och betydande finansiering. Därför utredde arbetsgruppen om internationella innehavare av försäljningstillstånd för vaccin hade intresse att samarbeta med finländska partner inom vaccinproduktion. För närvarande är intresset inte tillräckligt, och finländska företag ansågs inte ge mervärde till den klart ökade tillverknings- och produktionskapaciteten hos de internationella bolagen.

Utredningen omfattar även aktuella planer på nordiskt samarbete inom vaccinproduktion och EU:s åtgärder för att bygga upp beredskap inför nästa pandemi, t.ex. reserveringar och förköpsrätter i upphandlingen av nya pandemivaccin. Utredningen lyfter dock frågan om man kan förlita sig på enbart EU-ländernas solidaritet och en enda upphandlings- och produktionskanal i alla lägen eller om staten även bör överväga en reservlösning jämte huvudalternativet i tryggandet av försörjningsberedskapen.

”Det är viktigt att exempelvis beakta en situation där den tillgängliga produktionskapaciteten inte räcker för cirka 500 miljoner européer så att hela befolkningen i Europa inte kan skyddas i nästa pandemi. Därför bör Finland inte utesluta möjligheten till egen produktion för gott utan staten borde bl.a. följa de pågående forsknings- och utvecklingsprojekten i Finland och jämte EU:s åtgärder i synnerhet främja det nordiska samarbetet inom vaccinproduktion”, säger Jaakko Pekki, chef för den operativa avdelningen.

Länk till utredningen (på finska)