Publicerad 04.07.2022

Försörjningsberedskapens lägesbild: Energi och livsmedelsproduktion på tapeten

I Finland minskade arealerna av vårsådd klart mindre än förväntat, men jordbrukets produktionsinsatser är fortfarande exceptionellt dyra. Världens spannmålsproduktion bedöms bli mindre än konsumtionen. Europa bereder sig på störningar i gastillgången.

Utformningen av en gemensam lägesbild är väsentlig med tanke på beslutsfattandet i krissituationer och vid störningar. Försörjningsberedskapscentralen sammanställer en allmän lägesbild av försörjningsberedskapen till stöd för beslutsfattandet i näringslivet och landets regering. Lägesbildsrapporten omfattar en allmän bild av olika branschers funktionsförmåga och deras potentiella utmaningar. Den allmänna lägesbilden som sammanställs tillsammans med Försörjningsberedskapsorganisationen (FBO) granskar utmaningar i omvärlden ur flera perspektiv.

Försörjningsberedskapens lägesbild har tagits fram i två års tid. Under slutet av våren publicerades lägesbilden varannan vecka. Nästa allmänna lägesbild publiceras 5.8.

Försörjningsberedskapens lägesbild 23.6: Världens spannmålsproduktion understiger konsumtionen

Kriget i Ukraina tillsammans med de globala effekterna av Covid-19-pandemin avspeglas i flera av försörjningsberedskapens sektorer, men de försörjningsberedskapsrelaterade konsekvenserna har tills vidare kunnat bemästras väl. Leveranstiderna är långa och kostnaderna stiger. Tillgången på råvaror, komponenter, reservdelar och övriga material är en utmaning på många håll. De betydande bränsleprishöjningarna avspeglas fortfarande i alla transportformer, vilket i sin tur generellt höjer priserna på produkter.

Man bedömer att världens spannmålslager kommer att minska 2022/23, i synnerhet i fråga om vete och majs i spannmålsexportländerna. Enligt bedömningarna understiger produktionen konsumtionen. I Finland minskade arealerna av vårsådd klart mindre än förväntat. Konstgödsel, bränsle, elenergi och foder som jordbruksföretagen behöver är fortfarande exceptionellt dyra.

Hittills har 10 medlemsländer i EU gett en förhandsvarning om störningar i gastillgången. I Finland pågår flera åtgärder för att förbättra gasförsörjningsberedskapen. Dessutom uppger energibolagen att de utreder upphandlingar av reservbränsle inför den kommande vintern. Läget i elsystemet är för närvarande normalt, och någon särskild oro för försörjningsberedskapen råder inte.

I Finland fortsätter Covid-19-pandemin att minska även om omikronundervarianten BA.5 har blivit vanligare. På arbetsmarknaden har en förlikning uppnåtts i förhandlingarna för den privata socialsektorn.

Försörjningsberedskapscentralen publicerar ett kort sammandrag av lägesöversikten. De detaljerade branschuppgifterna är säkerhetsklassificerade och därmed inte offentliga.