Publicerad 27.10.2022

Försörjningsberedskapens lägesbild: Företagen ser över sin reservkraftspraxis

Risken för elavbrott förutsätter en bred beredskap av hela samhället den kommande vintern. Därför ser företagen nu över sina möjligheter att få reservkraft.

Utformningen av en gemensam lägesbild är väsentlig med tanke på beslutsfattandet i krissituationer och vid störningar. Försörjningsberedskapscentralen (FBC) sammanställer en allmän lägesbild av försörjningsberedskapen till stöd för beslutsfattandet i näringslivet och landets regering.

Lägesbildsrapporten omfattar en allmän bild av olika branschers funktionsförmåga och deras potentiella utmaningar. Den allmänna lägesbilden som sammanställs tillsammans med Försörjningsberedskapsorganisationen (FBO) granskar utmaningar i omvärlden ur flera perspektiv.

Försörjningsberedskapens lägesbild har tagits fram i cirka två och ett halvt år. En ny lägesbild publiceras varannan vecka.

Lägesbild 21.10: Hjälp till genom att undvika spetslasttimmarna

De eventuella elavbrott vi kan drabbas av i höst och den kommande vintern förutsätter en beredskap som omfattar hela samhället. Företagen ser som bäst över sina planer i anslutning till reservkraft och alternativa rutiner. Eventuella avbrott i elförsörjningen kan försvåra verksamheten för försörjningsberedskapskritiska företag. Förhandsinformation om tidpunkten för och varaktigheten av elavbrotten underlättar beredskapen.

Elsparande och elanvändning som flyttats från de typiska toppförbrukningstimmarna verkar underlätta i det ansträngda läget. Det finns all anledning att fortsätta med elsparåtgärderna över den kommande vinterperioden.

Medborgarna har fortfarande ett stort intresse för egenhändig beredskap. Uttagen av kontanta medel har ställvis ökat med cirka 25 procent jämfört med genomsnittet för fem veckor. Den ökade efterfrågan har dock inte påverkat funktionsförmågan inom penningförsörjningen.

Statsförvaltningen och företag inom kritisk infrastruktur utsätts för fler cyberattacker än vanligt. Det är möjligt att angriparen prövar hur olika tjänsters filtreringsåtgärder fungerar och testar deras resiliens.

Hälso- och sjukvårdens kösituation är fortfarande ganska dålig, och antalet patienter för vilka vårdgarantigränsen har överskridits ligger på en rekordhög nivå. Coronavirusläget i Finland har utvecklats i en sämre riktning, men antalet patienter som behöver intensivvård har dock hållit sig lågt.

Försörjningsberedskapscentralen publicerar ett kort sammandrag av lägesöversikten. De detaljerade branschuppgifterna är säkerhetsklassificerade och därmed inte offentliga.