Publicerad 15.06.2022

Försörjningsberedskapscentralen inleder säkerhetsupplagring av bränntorv

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) har börjat säkerhetsupplagra bränntorv för att säkerställa värmeförsörjningen vid allvarliga störningar och undantagsförhållanden. Säkerhetsupplagring är en åtgärd i sista hand, som statsrådet fattar beslut om att ta i bruk. Säkerställandet av värmeproduktionen är en uppgift främst för de företag som ansvarar för detta.

Försörjningsberedskapscentralen har efter noggrann bedömning och beredning beslutat grunda det första säkerhetsupplaget för bränntorv i vårt land. Genom upplagringen bereder man sig för en eventuell bränslebrist under kommande eldningssäsonger. Det är fråga om upplagring för en övergångsperiod, på lång sikt är syftet att avveckla torven i energiproduktionen och övergå till utsläppsfria alternativ i energiproduktionen.

Grundandet av ett säkerhetsupplag ingår i de riktlinjer som regeringens ministerarbetsgrupp för beredskap drog upp 7.4.2022. I dessa stärks bland annat självförsörjningen och säkerställs försörjningsbered-skapen genom tillfälliga åtgärder.

Ett avtal om säkerhetsupplagring av bränntorv har slutits med Vapo Oy, och det genomförs med försörjningsberedskapsfondens medel. Det är fråga om en strategisk upphandling som beredskap för undantagsförhållanden och upphandlingsförfarandet har genomförts i enlighet med detta.

Utöver det här projektet som genomförs med försörjningsberedskapsfondens medel upphandlar FBC energitorv även som specialuppgift tilldelad av arbets- och näringsministeriet. Den sammanlagda mängden av dessa upphandlingar står för cirka 20−30 procent av det uppskattade behovet av energitorv under nästa eldningssäsong.

Företagen ska bereda sig på eldningssäsongen genom bränsleupphandlingar

Användningen av torv som energi har minskat betydligt under de senaste åren, och i praktiken skördas torv numera endast på beställning. Energibolagen bör se till att de såväl har beredskap för en frikoppling från den ryska energiimporten och en eventuell därpå följande knapp tillgång på brännved som ett högt pris på bränslen.

Landets regering har redan tidigare vädjat till fjärrvärmebolagen om att de ska säkra tillgången på bränsle för nästa och eventuellt de därpå följande eldningssäsongerna genom att genast ingå avtal om torvleveranser med torvproducenterna. Avtalsperioderna borde omfatta flera år.