Publicerad 19.01.2023

Försörjningsberedskapscentralen vid sitt 30-årsseminarium: betydelsen av civilsamhällets beredskap ska höjas till samma nivå som det militära försvaret

Försörjningsberedskapscentralen (FBC) betonar betydelsen av att säkra civilsamhällets funktioner jämsides med det militära försvaret. FBC anser att det förändrade världsläget förutsätter en ny nivå på Finlands beredskap och en mera omfattande resurstilldelning. Frågan togs upp på Försörjningsberedskapscentralens 30-årsjubileumsseminarium i Helsingfors. FBC utreder också upplagringssamarbete med Sverige.

Den 1 januari 2023 hade det gått 30 sedan Försörjningsberedskapscentralen (FBC) grundades. Försörjningsberedskapen i Finland har dock en längre historia än det här, försörjningsberedskapen har upprätthållits även under tider då många länder har kört ner sin beredskap.

Under det jubileumsseminarium som hålls i Helsingfors den 19 januari är huvudtemat hur det förändrade världsläget påverkar Finlands försörjningsberedskap och beredskap. Försörjningsberedskapscentralens verkställande direktör Janne Känkänen betonar att den övergripande säkerheten och det övergripande försvaret förutsätter ett effektivt tryggande av civilsamhällets funktioner, enbart militär kapacitet räcker inte. Ukrainas situation visar detta i praktiken.

”När man står under nya hot är det motiverat att göra jämförelser med ordnandet av det militära försvaret och dess resurstilldelning. Det skulle vara naturligt att starkare betrakta försörjningsberedskapen som en motsvarighet till det militära försvaret i civilsamhället”, säger Känkänen.

Försörjningsberedskapens omvärld har genomgått en enorm förändring de senaste åren, vilket av försörjningsberedskapens proffs och beslutsfattarna å ena sidan kräver långsiktig visdom, å andra sidan snabba reaktioner. Endast så vis kan vi tillsammans se till att samhället fungerar även i krissituationer och att livet fortsätter med minsta möjliga störning.

Gemensam upplagring tillsammans med Sverige utreds

”I dagens globala miljö är det omöjligt för staterna att klara sig helt på egen hand. Även här är Ukraina ett exempel för oss: dess förmåga att upprätthålla sin kritiska infrastruktur under krigsförhållandena baseras i hög grad på Ukrainas förmåga att samarbeta med och ta emot hjälp från andra länder. Denna förmåga måste upprätthållas även i Finland ”, säger Känkänen.

Som en konkret åtgärd utreder Försörjningsberedskapscentralen tillsammans med sin svenska motsvarighet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), möjligheterna till gemensam upplagring. Utredningen ska färdigställas före utgången av det här året.

Även MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka tar i sitt tal på seminariet upp det här gemensamma projektet mellan Finland och Sverige. Direktör Sarah Tarry från Natos högkvarter tar i sitt tal upp utvecklingen av Natos civilkrishantering och resiliensarbete och Finlands roll i det här arbetet.

Under FBC:s 30-årsjubileumsseminarium ordnas också en paneldiskussion mellan de fem största partierna om vilken typ av beredskap som behövs i den förändrade världen. EK:s verkställande direktör Jyri Häkämies talar om näringslivets betydelse som garant för försörjningsberedskapen. Evenemanget öppnas av arbetsminister Tuula Haatainen.

Ny logotyp och framtoning

FBC inför en ny visuell framtoning och logotyp. Organisationens nya logotyp beskriver Försörjningsberedskapscentralens mission att hålla samhällshjulen rullande även i krissituationer och störningar. I de nya färgerna ses toner av grönt och violett.

Den tidigare framtoningen och logotypen i blå nyans har fungerat bra i tio år. Försörjningsberedskapscentralen har utvecklat sin verksamhet kraftigt under de senaste åren, så det är naturligt att förändringen märks visuellt även utåt. Logotyperna för poolerna som hör till Försörjningsberedskapsorganisationen (FBO) följer samma förnyade framtoning.

Läs verkställande direktör Janne Känkänens tal vid Försörjningsberedskapscentralens 30-årsjubileumsseminarium