Publicerad 01.12.2021

Koldioxidfri energiförsörjningsberedskap kräver ännu tid

Framtidens energiförsörjningsberedskap grundar sig på störningsfri tillgång till ren el och biobränslen. Förändringen sker dock inte över en natt, utan samtidigt som nya metoder utvecklas bibehålls lagring av fossila bränslen som en del av energiförsörjningsberedskapen under lång tid. Frågor kring energiförsörjningsberedskap diskuteras i Energiförsörjningens årsseminarium som ordnas idag 1.12.2021.

Vårt samhälle är på många sätt beroende av att energin räcker i alla situationer. Störningsfri tillgång till energi måste säkerställas också vid övergången till ett koldioxidneutralt samhälle. I fortsättningen måste energiförsörjningsberedskapen i allt större utsträckning tryggas med lösningar som riktar sig till tillgången på förnybara bränslen, leveranssäkerheten för el och hanteringen av de ökande försörjningsberedskapsriskerna gällande de primära energikällorna.

– Övergången till koldioxidneutral energi innebär en betydande ökning av elförbrukningen. Ur försörjningsberedskapsperspektiv är det viktigt att trygga funktionen för elsystemet i alla situationer, vilket betyder ännu tätare och djupare samarbete mellan aktörerna i energisektorn, säger Pia Oesch, direktör vid energiförsörjningsavdelningen vid Försörjningsberedskapscentralen.

Det bör också fästas uppmärksamhet på tillräcklig inhemsk produktion av ren el, när behovet ökar starkt i såväl trafiken, industrin som uppvärmningen. Det måste finnas tillräckligt med flexibilitet i produktionskapaciteten och förbrukningen, och nätets effektivitet och driftssäkerhet bör granskas.

Vid sidan av el utvecklas biobränslen och användningen av dem i till exempel trafiken och värmeproduktionen, där stenkol under de närmaste åren allt mer ersätts med träflis. Även om betydelsen av fysisk lagring minskar i energiförsörjningsberedskapen, kommer lagring av fossila bränslen att bibehållas som en del av energiförsörjningsberedskapen under lång tid.

– Även framöver lagrar vi fossila bränslen för krissituationer, men samtidigt utvecklar vi i programmet Energia 2030 nya metoder för energiförsörjningsberedskap. I projektet pågår för närvarande 20 olika projekt som skapar kunskap och söker metoder att garantera energitillgången i ett koldioxidneutralt samhälle, säger Oesch.

I Energiförsörjningens årsseminarium som arrangeras idag 1.12.2021 fördjupar man sig i olika delar av energiförsörjningsberedskapen, bland annat gasmarknadens funktion, prioritering av kritiska elförbrukare, cybersäkerhet och informationspåverkan behandlas i anförandena. I seminariet deltar sammanlagt fler än ett hundra beslutsfattare, bland annat personer från ledningen i försörjningsberedskapskritiska energiföretag samt myndigheter och samarbetsparter som är viktiga för energiförsörjningsberedskapen.