Publicerad 18.03.2022

Tillgång på tillsatsen AdBlue och urea under de störningar som kriget i Ukraina orsakar

Störningarna av marknaden och leveranskedjorna på grund av kriget i Ukraina kan medföra olika typer av konsekvenser för försörjningsberedskapen. Försörjningsberedskapscentralen har intensifierat följt med lägesbilden inom försörjningsberedskapen tillsammans med aktörer inom olika kritiska sektorer sedan december 2021. I det rådande läget har transportbranschen uttryckt sin oro över tillgången på tillsatsen AdBlue.

AdBlue är en vattenlösning med urea. På grund av sanktionerna mot Ryssland sinar importen av urea. Frågan är viktig med tanke på funktionen av den finländska transportlogistiken.

AdBlue används i transportbranschens lastbilar för att uppfylla kraven på avgasefterbehandling. Ämnet sprutas in och blandas med avgaserna före katalysatorn. Utan denna tillsats förhindrar automatiken i praktiken körning med fordonen. I tunga fordon är förbrukningen av AdBlue i genomsnitt cirka 5 procent av mängden förbrukat bränsle.

Utifrån försörjningsberedskapsorganisationens rundfråga om lägesbilden finns det en risk för att tillgången på tillsatsen AdBlue försvagas redan under april månad.  Detta skulle ha negativa effekter på Finlands transportlogistik.

För att följa utsläppsgränsvärdena i EU-regelverket har AdBlue-system installerats i nya dieseldrivna fordon i cirka tio års tid. En programmering för att tillfälligt koppla bort systemet kan vara en möjlighet, men den är för närvarande olaglig. Kommunikationsministeriet (KM) utreder som bäst tillsammans med Traficom och EU:s experter vad som skulle kunna göras i fråga om regelverket i undantagssituationen.

AdBlue-produkten har inhemsk tillverkning och tillverkarna har kapacitet att öka produktens volymnivå och lagerkapacitet i Finland. Försörjningsberedskapscentralen och de företag i Finland som ansvarar för produktionen och distributionen av AdBlue utreder som bäst möjligheterna att öka produktionen och hitta nya importkanaler för urea. Försörjningsberedskapscentralen kan dessutom beaktande marknadsläget utöver de åtgärder som vidtas av kommersiella aktörer även upphandla produkten för statens säkerhetsupplag.