Internationellt samarbete

Internationellt samarbete är allt viktigare för att främja försörjningsberedskapen. Värde- och leveranskedjorna är globala och alltmer ömsesidigt beroende. Globaliseringen och dess multiplikatoreffekter har stärkt motivationen för internationellt samarbete.

Omvärldsbevakning förstärker lägesuppfattningen om den nationella försörjningsberedskapen och förmågan att anpassa sig till både internationella och samhälleliga förändringar. Lägesmedvetenhet byggs upp genom proaktiva insatser och genom att göra undersökningar och analyser till förfogande för försörjningsberedskapsfältets olika aktörer. Långsiktigt scenarioarbete och fortlöpande bevakning av omvärlden tillsammans med Försörjningsberedskapsorganisationen har pågått i redan ett decennium.

Finland är en aktiv medlem i multinationella samarbetsorganisationer, och internationella avtal på flera nivåer främjar det här arbetet. Försörjningsberedskapscentralen samarbetar med de nordiska länderna, framför allt Sverige och Norge av, med EU- och OECD-länderna samt även med Natoländerna vad gäller civil beredskap. Till samarbetspartnerna hör också bland annat USA, Förenade kungariket, Estland, Schweiz och internationella företag.