Jatkuvuudenhallinta

Jatkuvuudenhallinnaksi kutsutaan huoltovarmuutta parantavaa prosessia, jonka avulla yritys, järjestö, julkinen toimija tai muu organisaatio

  • tunnistaa liiketoimintansa uhkat, riskit, häiriötilanteet ja riippuvuudet
  • arvioi uhkien vaikutukset organisaatiossa ja sen toimijaverkostossa
  • organisoi ja toteuttaa menettelytavat häiriötilanteiden varalle
  • varmistaa kriittisten kumppaneidensa kyvyn toimia häiriötilanteissa
  • suojaa liiketoimintansa intressit ja kykynsä tuottaa arvoa.

Jatkuvuudenhallinnalla luodaan toimintatavat vakavia häiriötilanteita varten. Se on yleensä omaehtoista toimintaa, mutta joillakin aloilla laki velvoittaa organisaatioita varmistamaan toimintansa jatkuvuus eri olosuhteissa.

Hyviä käytänteitä jaetaan ja opitaan harjoittelemalla

Kun organisaatiot kehittävät jatkuvuudenhallintaansa järjestelmällisesti, ne voivat vähentää toimintakatkoista aiheutuvia kustannuksia, parantaa vastuuhenkilöiden kykyä toimia häiriötilanteissa, tehostaa yhteistoimintaa häiriöiden aikana ja nopeuttaa palautumista normaaliin toimintaan.

Jatkuvuudenhallinnan kehittäminen on säännöllistä toimintaa. Tänä päivänä jatkuvuuden suunnittelussa on huomioitava oman toiminnan lisäksi yhteistyökumppani- ja alihankintaverkostojen kyky toimia häiriötilanteissa. Kun yllättäviin häiriötilanteisiin on varauduttu ennalta, organisaatio selviää tilanteesta pienemmillä kustannuksilla ja vähemmillä vaurioilla.

Huoltovarmuuden osalta käytännön työtä tehdään verkostomaisesti siten, että toimialakohtaiset yritykset ja organisaatiot toimivat pooleissa ja myös sitä kautta kehittävät omaa varautumistaan jakamalla käytänteitä, oppimalla toisilta ja harjoittelemalla yhdessä.

Lujat-hanke

Lujat on Huoltovarmuuskeskuksen, Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien yhdessä toteuttama pk-yritysten toiminnan jatkuvuuden kehittämiseen tähtäävä hanke. Nimensä sanoista luotettava jatkuvuus juontava Lujat-hanke tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kehittää osaamistaan jatkuvuudenhallinnan parantamiseksi sekä lisää tietoisuutta yritysten jatkuvuussuunnittelun merkityksestä koko yhteiskunnalle.

Kauppakamari: Yritysturvallisuus

Kauppakamarit ja HVK yhteistyöhön yritysten jatkuvuudenhallinnan vahvistamiseksi